Informace o mimořádném poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Příspěvek zoologickým zahradám v roce 2020" v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným kvůli šíření COVID-19

Ministerstvo životního prostření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem kvůli probíhající epidemii koronaviru COVID-19 a přijatým bezpečnostním opatřením, v jejichž důsledku není možné v současné době zpřístupnit zoologické zahrady pro veřejnost, umožní urychlené poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Příspěvek zoologickým zahradám v roce 2020“. Toto mimořádné poskytnutí prostředků se týká následujících předmětů podpory:

1. Chov ohrožených druhů světové fauny v českých zoologických zahradách
1.1 chov ohrožených druhů světové fauny chráněných podle zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi,

2. Zapojení českých zoologických zahrad do systému ochrany přírody České republiky
2.1 péče o zvláště chráněné živočichy odebrané podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
2.2 chov zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zapojení zoologické zahrady do záchranných programů těchto druhů,
2.3 chov vzácných a vymírajících plemen domácích zvířat za účelem záchrany jejich jedinečného genofondu. (Pozn. Seznam plemen je uveden na webových stránkách ministerstva).

Podrobné pokyny pro podání žádosti o mimořádné poskytnutí dotace je uvedeno níže.

Postup pro mimořádné poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Příspěvek ZOO“ v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným kvůli šíření COVID-19

Jednotlivé kroky, které žadatel o dotaci musí provést:

  1. Vyplnit a podat žádost o dotaci prostřednictvím elektronického systému Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí (dále jen „JDP“) PZOO 2020 - Příspěvek zoologickým zahradám (Lze odeslat žádost pouze o předměty podpory 1.1, 2.1, 2.2 a 2.3, o další předměty podpory může být žádost po konzultaci a asistenci MŽP doplněna ve lhůtě do 30. 4. 2020).
  2. Vyplnit Žádost o mimořádné poskytnutí dotace v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným kvůli šíření COVID-19 (DOC, 74 kB) a přiložit ji jako přílohu do elektronické žádosti JDP.
  3. Vyplnit povinnou přílohu Seznam druhů, kategorie ochrany, předpokládané výdaje na krmivo a výše požadované dotace na krmivo v roce 2020 (DOCX, 29 kB).
  4. Odeslat podepsanou žádost o dotaci (naskenovaný dokument) a „Žádost o mimořádné poskytnutí dotace v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným kvůli šíření COVID-19“ na Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků.

V případě dotazů se můžete obrátit na následující kontakty:
michaela.jerabkova@mzp.cz
jiri.mach@mzp.cz