Přirozená radioaktivita

Při překročení limitů objemové aktivity radioaktivních prvků pro pitné vody je přírodní radioaktivita rizikovým geofaktorm. Za rizikový geofaktor se považují také objemové aktivity radonu v půdním vzduchu, které přesahují 20 kBq/m 3 u vysoce propustných půd, 40 kBq/m3 u středně propustných půd a 60 kBq/m 3 u nízko propustných půd.