Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předkládaným návrhem vyhlášky dochází k vyhlášení nové národní přírodní rezervace, jejímž cílem je zajištění náležité úrovně ochrany přirozených lesních ekosystémů suťových lesů a bučin, skalních ekosystémů skal a drolin, biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin ploštičníku evropského (Cimicifuga europaea), starčku skalního (Senecio rupestris) a tisu červeného (Taxus baccata), včetně jejich populací, a severojižně orientované kuesty se strmým svahem na východní straně.

Úřad vlády