Přírodě blízká opatření

V České republice byl při řešení vodohospodářských problémů doposud prosazován jednostranný přístup technických opatření, která ovšem vyvolávají další vodohospodářské problémy níže po toku a nesplňují ani ekologické požadavky, ani požadavky na dosažení dobrého stavu vod dle Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES.
Ministerstvo životního prostředí se proto začalo zabývat přírodě blízkými opatřeními s cílem zlepšení ekologických funkcí a celkového stavu krajiny.

Migrační prostupnost vodních toků ČR

Vlivem úprav koryt vodních toků zejména v posledních dvou staletích došlo v souvislosti s industrializací krajiny a protipovodňovými úpravami k výrazně negativnímu ovlivnění společenstev vodních a na vodu vázaných organismů. Na vodních tocích v ČR bylo vybudováno více než 6 000 příčných objektů vyšších než 1 m, které omezují areál výskytu, využívání potravních zdrojů či reprodukčních ploch vodních a na vodu vázaných organismů. Problematikou průchodnosti příčných migračních překážek na vodních tocích a obnovou říčního kontinua se zabývá zpracovaná Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR. Podrobnosti viz https://www.mzp.cz/cz/koncepce_migracni_zpruchodneni.

Metodický postup na zlepšení migrační průchodnosti příčných překážek ve vodních tocích ČR

Překážky ve vodních tocích, které trvale omezují volný pohyb mihulí, ryb a dalších vodních organismů, jsou jednou z hlavních příčin oslabování jejich populací až jejich vymizení z říční sítě. Překážkami jsou často izolovány unikátní úseky řek, kde se ryby rozmnožují a odkud se následně šíří oběma směry do celého povodí. Dnes jsou dobře známy příklady lososa, tažné mořské formy pstruha obecného, jesetera velkého, placky pomořanské, síha severního, platýse bradavičnatého a mihule mořské a říční, kteří byli z životního prostoru České republiky v minulých dvou stoletích vytlačeni. Navzdory rozvoji znalostí biologie ryb tento trend pokračuje a v současnosti je v důsledku poškození životního prostředí ohrožen výskyt i existence úhoře říčního. Příklady trvalých migračních překážek jsou obecně známé a náleží k nim nejen přehradní nádrže a vysoké jezy, ale také říční úseky odkud je nadměrně čerpána voda nebo naopak přiváděna voda znečištěná chemickými nebo odpadními látkami a teplem. Obnovení výskytu vymizelých druhů je velmi obtížné a nákladné, a proto je vhodné k využívání vodního prostředí přiřadit i projekty, které umožní zániku populací mihulí a ryb předcházet. Jedním z hlavních nástrojů pro obnovu funkce toku je výstavba rybích přechodů.
Za účelem usnadnit navrhování, realizaci a ověření funkce u zařízení umožňujících zajištění nebo obnovu migrací ryb a dalších organismů přes neprostupné překážky v říčním prostředí byla vytvořena příručka pro žadatele OPŽP zaměřená na technickou stránku navrhování rybích přechodů a vyhodnocení jejich funkce Metodický postup na zlepšení migrační průchodnosti příčných překážek ve vodních tocích ČR, kterou doprovází vydání rozšířené publikace Migrace ryb, rybí přechody a způsob jejich testování, která podrobněji vysvětluje migrační chování ryb a mihulí, požadavky na rybí přechody a metody jejich monitorování. Obě publikace jsou určeny pro předkladatele projektů do OPŽP, kteří mají zájem výstavbu tzv. rybích přechodů realizovat. Zároveň by měly publikace sloužit k vyhodnocení těchto žádostí posuzovateli OPŽP. Návrh rybího přechodu je však do určité míry vždy unikátním projektem, který od projektantů vyžaduje flexibilní přístup. Podobně je vysoce variabilní chování migrujících ryb, které jsou následně používány k ověření účinnosti rybích přechodů. Obsah publikací tedy nemůže být pro realizační týmy závazný v celém svém rozsahu a publikace mají proto především doporučující charakter.

Eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině

Stavby zemědělského odvodnění byly v minulosti budovány za účelem podpory a rozvoje zemědělství. Jejich tradice v ČR sahají do konce 19. století, nejintenzivněji však byly realizovány v období let 1935-1940 a 1965-1990. Tyto aktivity měly v ČR za následek poměrně vysokou míru regulace drobných vodních toků a plošně významný rozsah staveb drenážního odvodnění, což obojí významně ovlivňuje odtokový proces v krajině. Požadavky evropských i národních předpisů na ochranu vod z hlediska množství, jakosti i celkového ekologického stavu, požadavky protipovodňové ochrany i řešení problémů sucha včetně využití krajiny mění dřívější pohledy na podporu intenzivního zemědělského hospodaření a vyžadují komplexní přehodnocení problematiky. Cílem předkládané metodické příručky je naznačit možnosti zlepšování stavu vodních toků a zvyšování retenční schopnosti pramenných oblastí pomocí návodných opatření optimalizace vodního režimu prostřednictvím eliminace či úprav staveb zemědělského odvodnění.