Přehled programů komplementárních k programu LIFE

Přehled komplementárních programů slouží žadatelům o grant z projektu LIFE k tomu, aby získali základní orientaci v jiných evropských či národních dotačních titulech a zdrojích. Žadatelé musí v projektové žádosti předkládané do programu LIFE jasně zdůvodnit, že a proč jejich projekt nelze financovat z jiných evropských zdrojů (včetně operačních programů). Naopak neunijní (státní, regionální, soukromé) zdroje lze využít ke kofinancování projektů.

Doplňující přehled termínů výzev pro rok 2018 pak umožňuje časovou orientaci ve výzvách komplementárních programů.