Přehled akceptovaných metodik stojatých vod

Soubor metodik, které řeší problematiku odběru a zpracování vzorků pro fytoplankton, fytobentos, makrozoobentos, zooplankton, makrofyta a ryby stojatých vod.