Předsednictví v Radě EU

Rada EU zastupuje zájmy členských států EU, tzn. funguje na mezivládním principu. Je to legislativní a výkonný orgán, který může rozhodovat o všech otázkách integrace. O environmentálních tématech rozhoduje zpravidla formace Rady EU pro životní prostředí. Přestože v praxi předsednictví zpravidla usiluje o konsensus všech členských států, teoreticky stačí pro přijetí valné většiny environmentální unijní legislativy souhlas kvalifikované většiny členských států (a Evropského parlamentu).

Rada EU zároveň představuje víceúrovňovou strukturu, která se skládá z Rady EU na ministerské úrovni, Výboru stálých zástupců (COREPERu) na úrovni velvyslanců a jejich zástupců a soustavy výborů a expertních pracovních skupin. Environmentální otázky jsou zpravidla diskutovány nejdříve na pracovní skupině Rady pro životní prostředí, kde pozici ČR zastávají atašé pro životní prostředí ze Stálého zastoupení ČR při EU, nebo na pracovní skupině Rady pro mezinárodní otázky v oblasti životního prostředí, jejíchž jednání se zpravidla účastní přímo experti z ČR. Obě pracovní skupiny obvykle jednají několikrát týdně. Většinu rozporů mezi členskými státy se většinou podaří vyřešit na jednáních Coreperu I, kde ČR reprezentuje zástupkyně stálé představitelky ČR při EU. Politická rozhodnutí činí Rada EU pro životní prostředí, kde za ČR vystupuje ministr životního prostředí podle mandátu schváleného Výborem pro EU. Rada pro životní prostředí na nejvyšší úrovni jedná zpravidla čtyřikrát ročně.

Jednotlivé členské státy se střídají v předsednictví v Radě EU pravidelně v šestiměsíčních intervalech (leden až červen a červenec až prosinec).

Předsednictví v Radě EU vykonávala v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2009 Česká republika. Za oblast životního prostředí můžeme předsednictví ČR považovat za mimořádně úspěšné, protože se podařilo dojednat 6 legislativních předpisů mezi Radou EU a Evropským parlamentem a přijmout je v prvním čtení. Jedná se o tyto předpisy - směrnice o biocidech, nařízení EMAS, nařízení o ekoznačení, nařízení o látkách poškozujících ozónovou vrstvu, směrnice o etapě II rekuperace benzínových par (VOC Stage II) a nařízení o obchodu s výrobky z tuleňů.

Od 1. července do 31. prosince 2016 předsedá Radě EU Slovensko. V oblasti životního prostředí k hlavním prioritám slovenského předsednictví patří ochrana klimatu, oběhové hospodářství, biodiverzita a voda. Řádné zasedání Rady pro životní prostředí se uskuteční dne 17. října v Lucemburku a dne 19. prosince v Bruselu.

Kvůli zajištění kontinuity zavedla Lisabonská smlouva institut Tria – tří po sobě jdoucích předsednictví. Členy současného Tria jsou Nizozemsko, Slovensko a Malta. Přínosem osmnáctiměsíčního programu Tria je nejen samotný výstup, ale i vytvoření pracovních kontaktů mezi experty a politiky tří po sobě jdoucích předsednictví.