Program předcházení vzniku odpadů ČR

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic č. 98/2008 ukládá členským státům vytvořit národní Programy předcházení vzniku odpadů a dle Rozhodnutí komise 2013/727/EU ze dne 6. prosince 2013, kterým se stanoví formát pro oznamování informací o přijetí programů, musí členský stát oznámit elektronický odkaz na veřejně přístupnou internetovou stránku programu. Program předcházení vzniku odpadů ČR byl vládou schválen dne 27. října 2014.

Průběžná hodnotící zpráva Programu předcházení vzniku odpadů České republiky byla předložena pro informaci vládě dne 10. 4. 2017 na základě usnesení vlády č. 869/2014. Zpráva se věnuje dosavadnímu hodnocení plnění jednotlivých dílčích cílů Programu a zahrnuje vyhodnocení stávajících aktivit a opatření týkajících se předcházení vzniku odpadů v ČR.