Předcházení vzniku odpadů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic č. 98/2008, (dále jen směrnice o odpadech) ukládá členským státům vytvořit národní programy předcházení vzniku odpadů (dále rovněž „programy“) do 12. prosince 2013. Dle stávajícího zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále rovněž „zákon o odpadech“), je povinnost zakotvena v § 42, odst. 2.

Prevence v odpadovém hospodářství by měla směřovat jednak ke snižování množství vznikajících odpadů, jednak ke snižování jejich nebezpečných vlastností, které mají nepříznivý dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel. Jako součást prevence je rovněž považováno opětovné využití výrobků a příprava k němu.

Problematika předcházení vzniku odpadů má velice široký obsah. Komplexní programy předcházení vzniku odpadů se netýkají pouze sektoru nakládání s odpady, ale rovněž těžebního sektoru a výrobního průmyslu, návrhářů a poskytovatelů služeb, vzdělávání a osvěty, veřejné i soukromé spotřeby.

Současná prevenční opatření odpadového hospodářství České republiky jsou součástí doposud platného Plánu odpadového hospodářství ČR (kapitola 3.1). Rovněž stávající zákony v oblasti odpadového hospodářství, a to jak zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v sobě obsahují celou řadu prvků na podporu prevence. Prevence předcházení vzniku odpadů je v ČR rovněž součástí praktických aktivit v rámci trvale udržitelného rozvoje.

Podle směrnice o odpadech mohou být programy předcházení vzniku odpadů buď součástí plánů pro nakládání s odpady nebo případně součástí jiných programů či politik v oblasti životního prostředí nebo mohou být vypracovány samostatně. V České legislativě bylo novelou zákona o odpadech (zákon č. 154/2010 Sb.) zakotveno zapracování programů prevence rovněž do Plánu odpadového hospodářství ČR. Nový Plán odpadového hospodářství ČR však bude zpracován s účinností od r. 2015, a proto bylo nutno přistoupit ke zpracování samostatného dokumentu „Programu předcházení vzniku odpadů ČR“ tak, aby byl splněn termín stanovený směrnicí o odpadech. V prosinci 2013 byl zveřejněn dokument "Návrh Programu předcházení vzniku odpadů ČR“ (stav k 11. 12. 2013). Dokument byl jako koncepce podroben posouzení v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, kladné SEA stanovisko k dokumentu bylo vydáno dne 28. 8. 2014. Vlastní dokument byl následně schválen vládou ČR dne 27. 10. 2014. Níže zveřejňujeme finální dokument „Program předcházení vzniku odpadů ČR“, dále „Stanovisko MŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní ve znění pozdějších předpisů“ a „Vypořádání připomínek v rámci veřejného projednání návrhu koncepce „Program předcházení vzniku odpadů ČR“ podle zákona č. 100/2001 Sb“.

V návaznosti na zákon č. 100/2001 Sb. rovněž připojujeme informaci o tom, jak je nastaveno sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Veškeré informace a dokumenty týkající se procesu SEA „Programu předcházení vzniku odpadů ČR“ lze nalézt v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. v informačním systému SEA.