Právní předpisy v oblasti chemických látek

Platnou právní úpravu v oblasti uvádění chemických látek a směsí na trh představuje zákon zákon č. 350/2011 Sb. (PDF, 390 kB ), o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb. (PDF, 336 kB), zákona č. 61/2014 Sb. (PDF, 289 kB ), zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb. a zákona č. 45/2019 Sb.

Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon, ve znění pozdějších předpisů, adaptuje právní řád ČR na následující nařízení EU.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (PDF, 2 MB ) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, a o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (nařízení REACH).

Změněno:
 • nařízením Komise (ES) č. 987/2008 (PDF, 67 kB ), kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o přílohu IV a V
 • nařízením Komise (ES) č. 134/2009 (PDF, 53 kB ), kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o přílohu XI
 • nařízením Komise (ES) č. 552/2009 (PDF, 889 kB ), kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o přílohu XII
 • nařízením Komise (EU) č. 276/2010 (PDF, 739 kB ), kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o přílohu XII
 • nařízením Komise (EU) č. 453/2010 (PDF, 1 MB ), kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o přílohu II
 • nařízením Komise (EU) č. 143/2010 (PDF, 747 kB ), kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o přílohu XIV
  oprava tohoto nařízení (PDF, 720 kB )
 • nařízením Komise (EU) č. 207/2011 (PDF, 715 kB ), kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o přílohu XVII (pentabromdifenylether a PFOS)
 • nařízením Komise (EU) č. 252/2011 (PDF, 743 kB ), kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o přílohu I
 • nařízením Komise (EU) č. 253/2011 (PDF, 747 kB ), kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o přílohu XIII
 • nařízením Komise (EU) č. 366/2011 (PDF, 717 kB ), kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o přílohu XVII (akrylamid)
 • nařízením Komise (EU) č. 494/2011 (PDF, 741 kB ), kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o přílohu XVII (kadmium)
 • nařízením Komise (EU) č. 109/2012 (PDF, 1 MB ), kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o přílohu XVII
 • nařízením Komise (EU) č. 125/2012 (PDF, 740 kB ), kterým se mění příloha XIV nařízení (ES) č. 1907/2006
 • nařízením Komise (EU) č. 835/2012 (PDF, 725 kB ), kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o přílohu XVII (kadmium)
 • nařízením Komise (EU) č. 836/2012 (PDF, 729 kB ), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o olovo
 • nařízením Komise (EU) č. 847/2012 (PDF, 739 kB ), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o rtuť
 • nařízením Komise (EU) č. 848/2012 (PDF, 729 kB ), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o sloučeniny fenylrtuti
 • nařízením Komise (EU) č. 412/2012 (PDF, 726 kB ), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006
 • nařízením Komise (EU) č. 126/2013 (PDF, 741 kB ), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006
 • nařízením Komise (EU) č. 348/2013 (PDF, 745 kB ), kterým se mění příloha XIV nařízení (ES) č. 1907/2006
 • nařízením Komise (EU) č. 1272/2013 (PDF, 729 kB), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006
 • nařízením Komise (EU) č. 301/2014 (PDF, 728 kB ), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o sloučeniny šestimocného chromu
 • nařízení Komise (EU) č. 317/2014 (PDF, 737 kB ), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 (látky CMR)
 • nařízením Komise (EU)č. 474/2014 (PDF, 318 kB ), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o 1,4-dichlorbenzen
 • nařízením Komise (EU)č. 895/2014 (PDF, 328 kB ), kterým se mění příloha XIV nařízení (ES) č. 1907/2006
 • nařízením Komise (EU) 2015/282 (PDF, 351 kB), kterým se mění přílohy VIII, IX a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o rozšířenou jednogenerační studii toxicity pro reprodukci
 • nařízením Komise (EU) 2015/326 (PDF, 328 kB), kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky a ftaláty
 • nařízením Komise (EU) 2015/628 (PDF, 327 kB), kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o olovo a jeho sloučeniny
 • nařízením Komise (EU) 2015/830 (PDF, 526 kB), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
 • nařízením Komise (EU) č. 2015/1494 (PDF, 313 kB), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o benzen
 • prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/9 (PDF, 337 kB) o společném předkládání a sdílení údajů v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006
 • nařízením Komise (EU) 2016/26 (PDF, 324 kB), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o nonylfenol ethoxyláty
 • nařízením Komise (EU) 2016/217 (PDF, 312 kB), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o kadmium
 • nařízením Komise (EU) 2016/863 (PDF, 334 kB), kterým se mění přílohy VII a VIII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o žíravost/dráždivost pro kůži, vážné poškození očí/podráždění očí a akutní toxicitu
 • nařízením Komise (EU) 2016/1005 (PDF, 327 kB), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o azbestová vlákna (chrysotil)
 • nařízením Komise (EU) 2016/1017 (PDF, 330 kB), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o anorganické amonné soli
 • nařízením Komise (EU) 2016/1688 (PDF, 325 kB), kterým se mění příloha VII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o senzibilizaci kůže
 • nařízením Komise (EU) 2016/2235 (PDF, 325 kB), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o bisfenol A
 • nařízením Komise (EU) 2017/227 (PDF, 332 kB), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether
 • Oprava nařízení Komise (EU) 2017/227 (PDF, 364 kB), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether
 • nařízením Komise (EU) 2017/706 (PDF, 329 kB), kterým se mění příloha VII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o senzibilizaci kůže
 • nařízením Komise (EU) 2017/999 (PDF, 349 kB), kterým se mění příloha XIV nařízení (ES) č. 1907/2006
 • nařízením Komise (EU) 2017/1000 (PDF, 334 kB), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o perfluoroktanovou kyselinu (PFOA), její soli a chemické látky příbuzné PFOA
 • nařízením Komise (EU) 2017/1510 (PDF, 329 kB), kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o látky CMR
 • nařízením Komise (EU) 2018/35 (PDF, 377 kB), který se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o oktamethylcyklotetrasiloxan (D4) a dekamethylcyklopentasiloxan (D5)
 • nařízením Komise (EU) 2018/588 (PDF, 381 kB), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o 1-methylpyrrolidin-2-on
 • nařízením Komise (EU) 2018/589 (PDF, 374 kB), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o methanol
 • nařízením Komise (EU) 2018/675 (PDF, 381 kB), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o látky CMR
 • nařízením Komise (EU) 2018/1513 (PDF, 402 kB), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o určité látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1A nebo 1B
 • nařízením Komise (EU) 2018/1881 (PDF, 492 kB), kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o přílohy I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII, za účelem zohlednění nanoforem látek
 • nařízením Komise (EU) 2018/2005 (PDF, 399 kB), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 , pokud jde o o bis(2-ethylhexyl)- ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diisobutyl-ftalát (DIBP)
 • nařízením Komise (EU) 2019/957 (PDF, 378 kB), kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silantriol a TDFA
 • nařízením Komise (EU) 2019/1691 (PDF, 501 kB), kterým se mění příloha V nařízení (ES) č. 1907/2006
 • prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1692 (PDF, 507 kB) o uplatňování některých ustanovení nařízení (ES) č. 1907/2006

Pokyny k provádění nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění, jsou zveřejněny na webu Evropské agentury pro chemické látky.

Národní informační centrum (Help-Desk) pro nařízení REACH provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí .

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (PDF, 7 MB ) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP)
oprava tohoto nařízení (PDF, 706 kB )

Změněno:
 • nařízením Komise (ES) č. 790/2009 (PDF, 8 MB ), kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Změny se týkají přílohy VI, tabulek 3.1 a 3.2.
 • nařízením Komise (EU) č. 286/2011 (PDF, 3 MB ), kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
 • nařízením Komise (EU) č. 618/2012 (PDF, 798 kB ), kterým se pro účely přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
 • nařízením Komise (EU) č. 487/2013 (PDF, 3 MB ), který se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
 • nařízením Komise (EU) č. 758/2013 (PDF, 1 MB ) , kterým se opravuje příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
 • nařízením Komise (EU) č. 944/2013 (PDF, 1003 kB ), kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
 • oprava nařízení Komise (EU) č. 944/2013 (PDF, 304 kB)
 • nařízením Komise (EU) č. 605/2014 (PDF, 371 kB ), kterým se pro účely zařazení standardních výrazů týkajících se nebezpečnosti a bezpečného zacházení v chorvatštině a přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
 • nařízením Komise (EU) č. 1297/2014 (PDF, 325 kB), kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
 • nařízením Komise (EU) 2015/1221 (PDF, 391 kB), kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení (ES) č. 1272/2008
 • nařízením Komise (EU) 2016/918 (PDF, 1 MB), kterým se účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení (ES) č. 1272/2008
 • nařízení Komise (EU) 2016/1179 (PDF, 403 kB), kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení(ES) č. 1272/2008
 • nařízením Komise (EU) 2017/542 (PDF, 361 kB), kterým se mění nařízení (ES) č. 1272/2008 doplněním nové přílohy upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví
 • nařízením Komise (EU) 2017/776 (PDF, 504 kB), kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení (ES) č. 1272/2008
 • nařízením Komise (EU) 2018/669 (PDF, 16 MB), kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení (ES) č. 1272/2008
 • nařízením Komise (EU) č. 2018/1480 (PDF, 429 kB) , kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení (ES) č. 1272/2008 a kterým se opravuje nařízení Komise (EU) 2017/776
 • nařízením Komise (EU) 2019/521 (PDF, 2 MB), kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení (ES) č. 1272/2008

Pokyny k provádění nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění, jsou zveřejněny na webu Evropské agentury pro chemické látky.

Národní informační centrum (Help-Desk) pro nařízení CLP provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 (PDF, 1 MB) o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (nařízení PIC)

Změněno

Pokyny k provádění nařízení (EU) č. 649/2012, v platném znění, jsou zveřejněny na webu Evropské agentury pro chemické látky.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (PDF, 514 kB ) o detergentech

Změněno:

 • nařízením Komise (ES) č. 907/2006 (PDF, 72 kB ), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech za účelem přizpůsobení příloh III a VII uvedeného nařízení
 • nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1336/2008 (PDF, 37 kB ), kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004 za účelem jeho přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
 • nařízením Komise (ES) č. 551/2009 (PDF, 729 kB ), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech za účelem přizpůsobení příloh V a VI uvedeného nařízení
 • nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 259/2012 (PDF, 772 kB ), kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004, pokud jde o používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v pracích prostředcích pro spotřebitele a v detergentech určených pro automatické myčky nádobí pro spotřebitele

  Doporučení Komise 2005/5677 (PDF, 3 MB ) o technickém orientačním dokumentu o stupňovitém přístupu za účelem provedení nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 648/2004 stanovuje na základě článku 5 nařízení (ES) č. 648/2004 metodiku testování v souvislosti s přílohou IV tohoto nařízení. Dokument je určen oprávněným orgánům členských států EU a výrobcům, kteří žádají o výjimku podle článku 5 nařízení o detergentech.

  Toto doporučení zároveň obsahuje přílohu F v níž se nacházejí Pravidla pro přenosnost (interpolaci) údajů o mineralizaci. (Read accross (interpolation) rules for mineralization data).

  Omezení fosforu v prášcích na praní je v ČR upraveno zákonem č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; (změna znění § 39).

  Seznam laboratoří v ČR pro zkoušení povrchově aktivních látek (PDF, 93 kB)

  Seznam laboratoří pro zkoušení povrchově aktivních látek v zemích v EU je zveřejněn na adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/detergents/index_en.htm


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 (PDF, 563 kB) o perzistentních organických znečišťujících látkách

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 (PDF, 423 kB) o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2287 (PDF, 384 kB) o stanovení formulářů, jež se budou používat při dovozu rtuti a některých směsí rtuti podle nařízení (EU) 2017/852 o rtuti

Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 (PDF, 14 MB ), kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Změněno:
 • nařízením Komise (ES) č. 761/2009 (PDF, 3 MB ), kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
 • nařízením Komise (EU) č. 1152/2010 (PDF, 2 MB ), kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
 • nařízením Komise (EU) č. 640/2012 (PDF, 2 MB ), kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
 • nařízením Komise (EU) č. 260/2014 (PDF, 10 MB ), kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování látek
 • nařízením Komise (EU) č. 900/2014 (PDF, 2 MB ), kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
 • nařízením Komise (EU) 2016/266 (PDF, 6 MB), kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
 • nařízením Komise (EU) 2017/735 (PDF, 8 MB), kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008
 • nařízením Komise (EU) 2019/1390 (PDF, 12 MB), kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Ekotoxikologické a toxikologické zkoušky se provádějí v souladu se zásadami správné laboratorní praxe podle hlavy III zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon, ve znění pozdějších předpisů. Seznam laboratoří, které mají osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe, je zveřejněn na webu ASLAB.

Nařízení (ES) č. 340/2008 (PDF, 120 kB ), o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Změněno:
 • nařízením Komise (EU) č. 254/2013 (PDF, 835 kB ), kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
 • prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/864 (PDF, 353 kB), kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008
 • prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/895 (PDF, 377 kB), kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008

Nařízení Komise (EU) č. 440/2010 (PDF, 741 kB ) o poplatcích placených Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Nařízení Komise (ES) č. 771/2008 (PDF, 96 kB ), kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky

Změněno:
 • prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/823 (PDF, 332 kB), kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 771/2008

Ustanovení hlavy II zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon, které se týká klasifikace, balení a označování směsí, pozbývá platnosti dne 31.5.2015.
Od 1.6.2015 jsou k provedení chemického zákona v účinnosti následující právh ní předpisy: