Pracovní postupy a podklady k přírodě blízkým protipovodňovým opatřením

Odbor ochrany vod zpracoval odborné podklady pro navrhování a realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, jejichž cílem je nejen zvýšení povodňové ochrany obcí a měst, ale také obnova vodního režimu krajiny a snížení vodní eroze půdy.

  • Byly zpracovány požadavky na studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření financovaných z podoblasti podpory 1.3.1 OPŽP. Zde jsou definovány jak požadavky na obsah žádosti o stanovisko MŽP, tak požadavky na studii proveditelnosti samotnou.
  • Byly zpracovány doporučující dokumenty pro podporu žadatelů z podoblasti podpory 1.3.1 „Metodika pro žadatele projektů protipovodňových opatření v horských a podhorských oblastech z PO 1 OPŽP“ a z podoblasti podpory 1.3.2 „Přírodě blízká protipovodňová opatření měst a obcí“ s podtitulem „Metodická příručka pro žadatele z OPŽP podoblasti podpory 1.3.2“.
  • Byl zpracován zjednodušený pracovní postup (tzv. zjednodušená metodika), umožňující zajištění kompatibilních výsledků v porovnání s výsledky dle již uveřejněné a platné Metodiky odboru ochrany vod (Věstník MŽP 11/2008). Pro využití zjednodušené metodiky byla definována omezení.