Národní program Životní prostředí - výzva č. 10/2018

Výzva č. 10/2018 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:„Pozitivní motivace obcí v soutěžích“.

Cílem Výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích. Výzva naplňuje podoblast podpory 5.4 „Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích“ NPŽP.

Předmětem podpory je realizace takových opatření, jejichž cílem je zlepšování životního prostředí na území obcí:
  • zakládání a obnova ploch a prvků zeleně,
  • jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky) včetně pořízení nezbytného technického vybavení,
  • revitalizace vodních toků a vodních ploch,
  • demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím,
  • realizace projektů environmentálního vzdělávání a výchovy.

Primárně budou podporovány projekty na zastavěné a zastavitelné území obcí. Přijatelné jsou i projekty na opatření mimo zastavěné území obce, avšak za předpokladu, že budou plnit funkci veřejné zeleně, funkci rekreační a osvětovou a ekostabilizační funkce v krajině.

V případě obce oceněné titulem Zelená stuha ČR jsou podporovány také aktivity spojené s účastí obce na mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla.

Oprávněnými příjemci podpory jsou obce oceněné v roce 2017, 2018 a 2019 titulem „Zelená stuha“ (ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku) a obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (ocenění celostátního kola soutěže).

Výše podpory:

Maximální výše podpory na jeden projekt a pro obec oceněnou titulem Zelená stuha činí 500 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt a pro obec oceněnou titulem Zelená stuha ČR činí 800 tis. Kč + 200 tis. Kč (tato dodatečná podpora je určena výhradně na aktivity spojené s účastí obce v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla).

Alokace pro předloženou Výzvu je navrhována na tříleté období ve výši 21 mil. Kč.

Stáhněte si...