Metodika pro hodnocení stavu chráněných území podzemní a povrchové vody vymezených podle čl. 7 Rámcové směrnice o vodě č. 2000/60/ES

Pro území, která jsou vyhrazená pro odběr povrchové vody pro lidskou spotřebu, stanovuje požadavkyna jakost odebírané surové vody směrnice Rady 75/440/EHS o požadované jakostipovrchové vody určené pro odběr pitné vody. Tato směrnice určuje seznam ukazatelů ajejich mezních hodnot, které mají být dodrženy za předpokladu určitého technologickéhopostupu úpravy surové vody (A1 – A3). Stanovuje postup výpočtu hodnoty z monitorovanýchdat a způsob srovnání s předepsanou hodnotou. Požadavky této směrnice byly do českéhoprávního řádu transponovány Vyhláškou č. 428/2001 Sb., ze dne 16. listopadu 2001, kterouse provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některýchzákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Uvedenávyhláška na rozdíl od směrnice 75/440/EHS předepisuje limity i pro podzemní vody.

Podle článku 7 Rámcové směrnice č.2000/60/ES (dále RSV) jsou členské státy povinny určitpro každou oblast povodí všechny vodní útvary využívané k odběru vody určené k lidskéspotřebě, pokud poskytují průměrně více než 10 m3 vody za den nebo slouží více než 50osobám, a vodní útvary uvažované pro tento účel. Členské státy mají také za povinnostmonitorovat vodní útvary, které poskytují průměrně více než 100 m3 za den.