Povodňový plán ČR

Povodňový plán České republiky je základním dokumentem pro ústřední řízení povodňové ochrany. Obsahuje podrobné rozdělení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni ústředních orgánů státní správy a organizací s celorepublikovou nebo významnou regionální působností.

Povodňový plán ČR na základě ustanovení § 71 písm. d) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách zpracovává Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP). Vychází ze současné platné právní úpravy, stanovené vodním zákonem a souvisejícími předpisy. Povodňový plán ČR podléhá každoročnímu přezkoumání (nejpozději do 31. března) a dle jeho výsledku může být případně upraven nebo doplněn. Přezkoumání s datem a podpisem předsedy Ústřední povodňové komise se zaznamená v jednom archivním výtisku Povodňového plánu ČR. Přezkoumání a úprava Povodňového plánu ČR se provádí také po vyhodnocení velké povodně, dále při změně uspořádání orgánů veřejné správy, změně legislativních předpisů nebo jiných okolnostech vyžadujících jeho změnu.

Povodňový plán ČR je podkladem pro rozhodování Ústřední povodňové komise (dále jen ÚPK) pro případ povodní ohrožujících větší územní celky, pokud nestačí síly a prostředky příslušných povodňových komisí krajů nebo je potřebná koordinace jejich činnosti. Podrobnější technické údaje pro činnost ÚPK, pokud nejsou zahrnuty v tomto povodňovém plánu, jsou zahrnuty v povodňových plánech správních obvodů krajů, které jsou uloženy na příslušném krajském úřadu a na MŽP.

Povodňový plán ČR obsahuje textovou (věcnou) část a v přílohách, které jsou jeho nedílnou součástí, pak část organizační a grafickou. Seznam členů ÚPK a Pracovního štábu ÚPK, může doznávat častých změn. Pokud jsou změny menšího rozsahu, nejsou důvodem pro novou distribuci této přílohy. Příloha v aktuálním stavu je uložena na MŽP a je také dostupná zde.

Povodňový plán ČR je distribuován:
  • členům ÚPK,
  • členům Pracovního štábu ÚPK,
  • hejtmanům a předsedům povodňových komisí krajů,
  • Českému hydrometeorologickému ústavu - předpovědní povodňové službě,
  • státním podnikům Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Povodí Labe, Povodí Moravy a Povodí Odry
  • a na vědomí též Úřadu vlády ČR.