Povodňové plány

Povodňové plány jsou dokumenty, které shrnují organizační a technická opatření k odvrácení nebo zmírnění škod při povodni pro daný územní celek (obec, obec s rozšířenou působností, kraj, Česká republika) nebo nemovitost, která je ohrožena povodní. Povodňové plány mají dle vodního zákona tři základní části:

  • věcnou, která obsahuje údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi – např. stanovené stupně povodňové aktivity,
  • organizační, která obsahuje kontakty na povodňovou komisi a ostatní účastníky povodňové ochrany,
  • a grafickou, která zahrnuje mapy a plány zobrazující například evakuační trasy a evakuační místa, záplavová území, atd.

Povodňové plány územních celků je nutné každoročně prověřit a v případě potřeby aktualizovat. Problematika povodňových plánů je upravena odvětvovou normou TNV 75 29 31 Povodňové plány. Digitální povodňové plány jsou k dispozici zde.