Povodňová směrnice

Dne 26. listopadu 2007 vstoupila v platnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik - tzv. „Povodňová směrnice“. Tato směrnice je doplňkovou k Rámcové směrnici o vodní politice (2000/60/ES) a proces implementace obou směrnic i cyklus plánování by měl být řešen ve vzájemném souladu. Směrnice vznikla jako reakce na katastrofální povodně ve střední Evropě v létě 2002. Implementace Povodňové směrnice v České republice byla zahájena v roce 2009 transpozicí do vodního zákona, a to jak do hlavy IV Plánování v oblasti vod, tak i do hlavy IX Ochrana před povodněmi.

Plánování v oblasti vod probíhá v šestiletých cyklech. Celý šestiletý cyklus je vždy rozdělen do tří navazujících částí, kdy přechozí fáze je nezbytným podkladem pro další fázi. V dalším cyklu dochází k přezkoumání a aktualizaci vzniklých dokumentů.

Tři fáze implementace Povodňové směrnice:
  1. předběžné vyhodnocení povodňových rizik,
  2. mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik,
  3. plány pro zvládání povodňových rizik.

Implementaci Povodňové směrnice má v kompetenci Ministerstvo životního prostředí. Pro tyto účely byl v roce 2008 zřízen pracovní orgán složený ze zástupců Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Českého hydrometeorologického ústavu, Výzkumného ústavu vodohospodářského a státních podniků Povodí. Tento poradní orgán spoluvytváří jednotný národní proces implementace Povodňové směrnice na národní úrovni. Postup implementace je podporovaný výzkumnými úkoly a spoluprací s dalšími odbornými institucemi a vysokými školami.

Území České republiky je součástí tří mezinárodních povodí, proto se otázky implementace Povodňové směrnice řeší také na úrovni mezinárodních komisí pro ochranu řek Dunaje, Labe a Odry. Na evropské úrovni řeší otázky spojené s implementací Povodňové směrnice pracovní skupina Floods v rámci společné implementační strategie při Evropské komisi.