Výzva č. 1/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje Výzvu č. 1/2019 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 115 170 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Cílem Výzvy je zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu k zvláště chráněným územím, soustavě Natura 2000 a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany, realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a regionálních akčních plánů, opatření k regulaci šíření invazních druhů, adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy ve zvláště chráněných územích a lokalitách soustavy Natura 2000 a zajištění podkladových materiálů pro zlepšování přírodního prostředí.

V rámci Výzvy jsou oprávněnými žadateli Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy národních parků a Správa jeskyní ČR. Výzva je vyhlášena jako průběžná. Termín ukončení příjmu žádostí je 31. 12. 2023 nebo vyčerpáním alokace.

Znění výzvy č. 1/2019, včetně dokumentace Programu a vzoru formuláře žádosti, je k dispozici na níže uvedených odkazech.

Stáhněte si...