Posuzování vlivů na životní prostředí

I. Posuzování vlivů na životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „proces EIA, proces SEA“) je v České republice upraveno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, který nahradil původní zákon č. 244/1992 Sb.

Proces posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí je založen na systematickém zkoumání a posuzování jejich možného působení na životní prostředí. Smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů realizace na životní prostředí.

V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 výše zmíněného zákona. Projekty posuzované v procesu EIA jsou například stavby, komunikace, výrobní haly, těžby nerostných surovin, provozy – nově budované, ale i jejich změny, tj. rozšiřování, změny technologií, zvýšení kapacity apod.

Proces EIA probíhá vždy dříve, než jsou záměry povoleny a než se započne s jejich vlastní realizací. Bez závěru procesu EIA nesmí povolující úřad (např. stavební úřad) rozhodnout o povolení záměru.

V rámci procesu SEA jsou posuzovány koncepce uvedené v § 3 písm. b) a § 10a odst. 1) zákona, příp. jejich změny. Proces SEA provádí posuzování koncepcí na úrovni celostátní (Operační program Doprava, Strategie regionálního rozvoje ČR pro léta 2007 – 2013, Plán hlavních povodí České republiky ad.), regionální (Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje, Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje pro léta 2005 – 2020, Koncepce dopravy Plzeňského kraje ad.) a místní (Strategický plán rozvoje Statutárního města Opavy, Strategie pro Brno, Plán odpadového hospodářství města Ostravy ad.).

Stanovisko SEA je neopominutelným podkladem pro konečný návrh koncepce, bez kterého nemůže být koncepce právoplatně schválena. Schvalující orgán je při dalším postupu povinen zohlednit závěry posuzování uvedené ve stanovisku.

Logo
II.

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence je příjemcem dotace z Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu "Zajištění mzdových prostředků k plnění předběžné podmínky EIA a SEA" a "Zajištění mzdových prostředků k plnění předběžné podmínky EIA a SEA II“ (číslo projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000153), jehož cílem je zajištění plnění předběžné podmínky EIA a SEA pomocí účinného uplatňování komunitárního práva vztahujícího se k posuzování záměrů a koncepcí na životní prostředí v České republice. Dále je příjemcem v rámci projektu "Posílení kapacity pro plnění nezbytných kroků v oblasti EIA a SEA k implementaci ESIF" (číslo projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000256), jehož cílem je posílení kapacity za účelem prioritního a včasného vydávání všech nezbytných dokumentů nutných pro projekty a operační programy dle zákona č. 100/2001 Sb.