Poskytování informací

Běžné dotazy lze podat na adresu info@mzp.cz nebo telefonicky (tel. 267 122 000).

Žádost o informace lze podat na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Žádost lze podat ústně (osobně nebo telefonicky - 267 122 054), písemně (doručené poštou, osobně do podatelny MŽP), na elektronickou adresu podatelny posta@mzp.cz, nebo prostřednictvím datové schránky MŽP (ID DS: 9gsaax4) .

Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji podává, čeho se v ní požadované informace týkají a kterému povinnému subjektu je určena. Formuláře pro podání žádosti nejsou stanoveny. Lhůta na vyřízení žádosti je 15 dnů od obdržení žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. a 30 dnů od obdržení žádosti podle zákona č. 123/1998 Sb.

Výroční zprávy MŽP o činnosti v oblasti poskytování informací
Povinně zveřejňované informace
Informace o zpracovávání osobních údajů dle GDPR

Hrazení nákladů za poskytnutí informace

Úhrady nákladů spojených s vyhledáváním informací za každou hodinu započaté práce, přímých nákladů spojených s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli nebudou po žadateli požadovány, pokud nepřesáhnou za poskytnuté informace jednomu žadateli částku 200 Kč.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví Ministerstvo životního prostředí výši úhrad za poskytování informací.

Sazebník úhrad za poskytování informací (PDF, 131 kB)

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí MŽP o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebo její části je možné podat rozklad. Rozklad se podává ministrovi životního prostředí prostřednictvím Ministerstva životního prostředí do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Na řízení o rozkladu se použijí ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proto musí mít rozklad náležitosti stanovené v § 82 odst. 2 a § 37 odst. 2 ve spojení s § 152 tohoto zákona.

Žadatel může podat stížnost na postup MŽP při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Stížnost může podle § 16a odst. 1 zákona 106/1999 Sb. podat žadatel

a. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 (tedy odkázáním na zveřejněnou informaci),
b. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost je možné podat písemně nebo ústně ve lhůtě 30 dní ode dne uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo ve lhůtě 30 dní ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti. Stížnost se podává Ministerstvu životního prostředí. O stížnosti rozhoduje ministr životního prostředí

Vyžádané informace

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Odpovědi MŽP na žádosti občanů o informace podané na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad