Poskytování informací

Běžné dotazy lze podat na adresu info@mzp.cz nebo telefonicky (tel. 267 122 000).

Žádost o informace lze podat na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Žádost lze podat ústně (osobně nebo telefonicky - 267 122 054), písemně (doručené poštou, osobně do podatelny MŽP), na elektronickou adresu podatelny posta@mzp.cz, nebo prostřednictvím datové schránky MŽP (ID DS: 9gsaax4) .

Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji podává, čeho se v ní požadované informace týkají a kterému povinnému subjektu je určena. Formuláře pro podání žádosti nejsou stanoveny. Lhůta na vyřízení žádosti je 15 dnů od obdržení žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. a 30 dnů od obdržení žádosti podle zákona č. 123/1998 Sb.

Vyžádané informace

Povinně zveřejňované informace