Posilování spolupráce a koordinace mezi smlouvami

Rio úmluvy (UNFCCC, CBD, UNCCD)

Jednou z nejvyšších priorit je dosáhnout provázanosti mezi národními a regionálními plány činnosti pro provádění Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD), Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci (UNCCD) a Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC). Zachování biologické rozmanitosti, ekosystémových služeb a ochrana půdy hrají rozhodující roli při úspěšném řešení problému klimatických změn. V rámci jednání o nové globální smlouvě o ochraně klimatu pro období po roce 2012 je třeba vzít v úvahu současný stav všech přírodních ekosystémů a přijmout takové politiky, které budou integrovaným přístupem podporovat zlepšení stavu životního prostředí na globální, regionální a národní úrovni.

Na mezinárodní úrovni jsou synergie podporovány prostřednictvím koordinační skupiny (Joint Liaison Group), která byla založena v roce 2001. Skupina, tvořená výkonnými tajemníky, zástupci sekretariátů a zástupci vědeckých a podpůrných orgánů úmluv, se pravidelně schází a diskutuje o možnostech posílení spolupráce mezi úmluvami, jejich podpůrnými orgány i sekretariáty. Předmětem jednání je výměna informací o dění v jednotlivých úmluvách a možnosti společných aktivit především v oblasti adaptace, budování kapacit a přenosu technologií.
Tři Rio úmluvy - jeden cíl (PDF, 2 MB )


Smlouvy zaměřené na chemické látky a odpady

ČR je od r. 2006 intenzivně zapojena do procesu posílení spolupráce a koordinace Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Tyto úmluvy upravují nakládání s nebezpečnými chemickými látkami v rámci celého jejich životního cyklu. Jsou zaměřeny na již používané chemické látky i látky, jejichž výroba se chystá, dovoz a vývoz látek i nakládání s odpady. Bližší informace o věcném propojení smluv jsou k dispozici
zde (PDF, 628 kB ). Proces vyvrcholil v únoru 2010 mimořádným zasedáním těchto tří smluv. Informace o jednání jsou k dispozic zde (PDF, 38 kB ).


Aktuálně:

U příležitosti Mezinárodního roku lesů 2011 uspořádalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími partnery ve dnech 14 . – 15. listopadu 2011 odborný seminář zaměřený na mezinárodní nástroje sloužící k ochraně lesů a jejich funkcí.

Rok 2011 byl vyhlášen Mezinárodním rokem lesů Valným shromážděním Organizace spojených národů. Cílem tohoto kroku bylo připomenout, jak významnou roli lesy v našem životě hrají a upozornit na to, že les je důležitou součástí rozvoje a rozhodující spojnicí s mnoha dalšími tématy na globální úrovni.

Cílem semináře bylo představit odborné i laické veřejnosti mezinárodní nástroje podporující ochranu lesů a jeho funkcí, ukázat význam synergického přístupu při ochraně a prezentovat úspěšné projekty uskutečněné za využití finančních nástrojů na podporu udržitelného využívání a ochrany lesů a jejich biodiverzity. Seminář byl příležitostí nejen pro sdílení poznatků, ale také pro navázání kontaktů či posílení vzájemné spolupráce mezi odborníky, kteří se věnují těmto otázkám v České republice.

Přednášky prezentované na semináři včetně jejich sborníku.


Ve dnech 21. - 22. 10. 2010 se v Brně konal seminář zaměřený na posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady.
Podrobný zápis ze semináře . (PDF, 338 kB )


Smlouvy zaměřené na ochranu přírody

Po vzoru smluv zaměřených na chemické látky a odpady se i v tomto tématickém okruhu začínají diskutovat možnosti, jak zlepšit spolupráci a omezit duplicity činností. Severská rada ministrů životního prostředí nechala k tomuto tématu zpracovat studii, která je k dispozici zde.

Koordinovaná implementace smluv na národní úrovni je podporována např. projektem Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), který spolu s Belgií a Světovým svazem ochrany přírody (IUCN) připravil výukové modely vysvětlující propojení problematik. Výukové modely jsou k dispozici v anglickém jazyce zde.


Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) a Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

V rámci orgánů Montrealského protokolu se diskutuje možnost přijetí jeho změny směřující k omezení výroby a spotřeby fluorovaných skleníkových plynů (F-plyny). Jedná se o látky s významným potenciálem přispívat ke globálnímu oteplování, na které se vztahuje UNFCCC a Kjótský protokol. Zároveň se jedná o látky, jež by mohly být využívány jako náhrada za HCFC (měkké freony), které poškozují ozonovou vrstvu a jsou regulovány Montrealským protokolem.

Vzájemný vztah obou smluv je vysvětlen v publikaci UNEP vydané v roce 2009.