Poplatky

Poplatky placené podle jednotlivých zákonů k ochraně životního prostředí jsou povinné platby postihující využívání přírodních zdrojů, znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví a životů lidí, zvířat a rostlinstva v důsledku lidské činnosti.

Poplatky naplňují zásadu „znečišťovatel platí“, neboť přispívají k promítnutí (alespoň částečnému) negativních externalit* do nákladů původců. Touto cestou přispívají ke snižování množství škodlivin uvolňovaných do životního prostředí a omezování využívání přírodních zdrojů.

* O negativních externalitách hovoříme v situaci, kdy subjekt provádějící určitou ekonomickou činnost přesouvá část nákladů spojených s touto činností na jiné subjekty bez jejich souhlasu. Znehodnocování životního prostředí je typickým příkladem negativní externality. Např. vypouštění škodlivých látek do ovzduší působí mnoha lidem zdravotní problémy, jejichž léčení je něco stojí (pracovní neschopnost, nákup léků,…). Tyto náklady způsobil subjekt, který vypustil škodliviny do ovzduší, ale nesou je ti, co v důsledku dýchání škodlivin onemocněli.

Od obecných daní se poplatky v ochraně životního prostředí liší zejména svým rozpočtovým určením, neboť výnos z těchto poplatků je používán buď na nápravu některých škod na životním prostředí nebo na podporu ekologicky příznivých projektů, a to zejména formou dotací a půjček ze Státního fondu životního prostředí.

Environmentální aspekty v sobě mohou obsahovat i poplatky, které nejsou prvotně určeny k ochraně životního prostředí (např. mýtné - výkonové zpoplatnění silnic a dálnic).


K ochraně životního prostředí se používají zejména:

v oblasti ochrany ovzduší

- poplatek za znečišťování ovzduší
- poplatky za výrobu a dovoz regulovaných látek a výrobků, které je obsahují (freony)

v oblasti ochrany vod

- platba za odebrané množství podzemní vody
- poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
- poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních
- platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí

v oblasti ochrany horninového prostředí

- úhrada z dobývacího prostoru
- úhrada z vydobytých nerostů na výhradních ložiskách nebo vyhrazených nerostů po jejich úpravě a zušlechtění

v oblasti ochrany půdního fondu

- odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
- poplatek za odnětí dle lesního zákona

v oblasti odpadového a obalového hospodářství

- poplatky za uložení odpadů
- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků
- registrační a evidenční poplatek dle zákona o obalech.

Podrobnější přehledovou tabulku naleznete níže.


Poplatky a daně k ochraně životního prostředí v ČR

V následujícím odkazu naleznete podrobnou tabulku s přehledem poplatků a daní, které se využívají v ČR k ochraně životního prostředí. Přehled obsahuje informace o předmětu zpoplatnění, sazbách, frekvenci plateb a zákonných výjimkách z placení poplatku či daně. Dále se soustřeďuje na to, kdo jednotlivé platby spravuje a vybírá, kdo s nimi dále disponuje a na jaký účel je možné jejich výnos použít. U každé platby je také uvedena právní norma, z níž platba vychází a kde v případě potřeby naleznete bližší detaily.

Přehled poplatků a daní v ČR souvisejících s ochranou životního prostředí (PDF, 125 kB )

Příjmy z poplatků jsou každoročně zveřejňovány ve Statistické ročence životního prostředí. Její elektronickou podobu naleznete na webových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí .

Poplatky a daně k ochraně životního prostředí ve světě

OECD ve spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) vytvořilo a spravuje databázi nástrojů, které se využívají k ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů (EOCE/EEA database on instruments used for environmnetal policy and natural resources management).

Databáze obsahuje údaje o environmentálních daních a poplatcích, systémech obchodovatelných povolení, depozitně refundačních systémech, environmentálních podporách a dobrovolných přístupech v jednotlivých členských zemích OECD a EEA (a v některých dalších zemích, které nejsou členy těchto organizací, ale spolupracují s nimi).

Databáze pravidelně aktualizována. Za oblast České republiky spravuje data MŽP.

Pozn. - Údaje o nástrojích uplatňovaných v členských zemích OECD lze zobrazit v odkazu „All information on a specific scheme“ zhruba v polovině stránky. Na následující stránce je nutné vybrat konkrétní zemi.