Polsko

Státní hranice mezi ČR a Polskem měří 762 km, z toho 218 km je tvořeno vodními toky. Část hraničních vod odtéká Labem do Severního moře, část Odrou do Baltického moře. Spolupráce na hraničních vodách mezi ČR a Polskem je upravena Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodním hospodářství (PDF, 171 kB), podepsanou dne 20. dubna 2015, která vstoupila v platnost dne 5. října 2015.

V rámci spolupráce bylo zřízeno pět stálých společných pracovních skupin. Pracovní skupina pro vodohospodářské plánování na hraničních vodách řeší bilaterální projednávání připravovaných vodohospodářských záměrů, posuzuje koncepce a studie v oblasti protipovodňové ochrany a vodních cest a řeší komplexní otázky nakládání s vodami.

Pracovní skupina pro hydrologii, hydrogeologii a povodňovou službu realizuje vzájemnou výměnu hydrologických, meteorologických a hydrogeologických dat, spolupráci v oblasti operativních a výstražných služeb, výměnu zkušeností s využíváním hydrologických a meteorologických modelů a využívání výstupů z meteorologických radiolokátorů, ze satelitních snímků a ze systému detekce blesků při ochraně před povodněmi. Významnou součástí aktivit této skupiny je činnost podskupin hydrologů pro sjednocování hydrologických charakteristik na hraničních vodních tocích a také expertů pro hraniční podzemní vody v oblastech Police nad Metují–Kudowa Zdrój, Adršpach–Krzeszów a v povodí Stěnavy. V rámci této podskupiny probíhá sledování hladin podzemních vod, průtoků povrchových vod a vydatnosti pramenů, a to zároveň se zpracováváním matematického modelu oběhu a bilance zásob podzemních vod, založeného na syntéze informací z oblasti geologie, hydrogeologie, hydrologie, klimatologie a geografie. Cílem těchto prací je poznání vlivu nakládání s podzemními vodami na polské i české straně na přeshraniční rezervoár podzemní vody. Tento monitoring, probíhající již od roku 1976, patří v Evropě k nejpropracovanějším systémům pozorování podzemních vod v příhraničním pásmu. Velmi důležitým je i monitoring podzemních vod v oblasti plánované nádrže Ratiboř na Odře a zejména v oblasti vlivu činnosti polského hnědouhelného dolu Turów.

Pro řešení problematiky vlivu hnědouhelného dolu Turów byla zřízena expertní pracovní skupina se zástupci obou smluvních stran. V rámci pracovní skupiny pro úpravy hraničních toků, zásobování vodou a meliorace příhraničních území na česko-polských hranicích jsou projednávány stavby a udržovací práce na hraničních vodách a probíhá spolupráce v oblasti správy státních hranic na hraničních vodách.

Pracovní skupina pro ochranu hraničních vod před znečištěním zajišťuje dlouhodobé sledování stavu jakosti hraničních vod a vzájemnou výměnu výsledků. S cílem zajistit požadavky Rámcové směrnice byla ustavena pracovní skupina pro otázky implementace Rámcové směrnice, která spolupracuje zejména v oblasti udržitelného užívání hraničních vod, dosahování environmentálních cílů a dobrého stavu vod a zlepšování stavu vodních ekosystémů.

Seznam aktuálně řešených projektů na hraničních vodách s Polskem je k dispozici zde.
Proběhlé zasedání
Ve dnech 2. - 23. října 2019 se v Brně uskutečnilo 4. zasedání Česko-polské komise pro hraniční vody (dále jen „Komise“). Výsledkem zasedání Komise je Protokol ze 4. zasedání Komise (PDF, 676 kB).