Podunajská strategie

O makroregionální Strategii EU pro Podunají

logo

Podunajská strategie (EUSDR) je jednou ze čtyř makroregionálních strategií EU. Ty jsou nástrojem pro zefektivnění spolupráce na úrovni států a regionů a vznikly z iniciativy Evropské komise (konkrétně spadají do kompetence DG Regio). Cílem makroregionálních strategií je vytvořit horizontální rámec pro spolupráci, která vede k řešení konkrétních výzev, jimž daný makroregion čelí, a to v podobě nejrůznějších projektů či prostřednictvím užšího propojení příslušných orgánů a institucí. Podunajská strategie není sama o sobě finančním nástrojem, umožňuje však lepší koordinaci a možnosti spolupráce při využívání již dobře etablovaných nástrojů a programů, jako jsou LIFE, HORIZONT 2020 či Interreg Danube Transnational Programme.

Členy EUSDR jsou jak členské státy EU (Německo, Rakousko, Slovensko, ČR, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko), tak i nečlenské (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Moldavsko a Ukrajina), které svým územím zasahují do povodí Dunaje. Struktura EUSDR zahrnuje čtyři základní pilíře a jedenáct prioritních oblastí, z nichž každou koordinují společně dva členské státy strategie. V gesci MŽP jsou všechny tři prioritní oblasti pilíře zaměřeného na ochranu životního prostředí:

Role MŽP:

MŽP může s využitím kontaktů v rámci strategie pomoci subjektům z ČR (organizacím zastupujícím veřejný, neziskový i soukromý sektor či výzkumným institucím) při hledání projektových partnerů v ostatních zemích Podunají a naopak. MŽP rovněž prostřednictvím členství v řídících skupinách sleduje činnost jednotlivých prioritních oblastí ve své gesci a účastní se nastavování priorit a cílů. V návaznosti na prioritní oblasti v gesci MŽP je EUSDR z pohledu MŽP relevantní zejména ve vztahu ke spolupráci v oblasti vody, ochrany přírody a krajiny, ale také ovzduší. Svoji činnost v rámci strategie MŽP zároveň koordinuje s aktivitami v rámci dalších platforem, které se věnují rozvoji daného regionu, např. Karpatské úmluvy či Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje.

Svodný kontakt pro EUSDR za MŽP: eusdr@mzp.cz

Další odkazy:

mapa

Makroregionální strategie EU pro Podunají. Zdroj: web EUSDR, Evropská komise, 2017, http://www.danube-region.eu/about