Výsledky hodnocení projektů v Programu na podporu projektů NNO pro rok 2020 – Podprogram A

Po posouzení formálních náležitostí došlých žádostí komisí pro otevírání obálek postoupilo do dalšího hodnocení 126 projektů s celkovým požadavkem 25,9 mil. Kč. Na hodnocení projektů se podílelo celkem 47 nezávislých hodnotitelů nominovaných ostatními resorty, krajskými úřady, resortními organizacemi a odbornými útvary MŽP. Každý projekt hodnotili dva hodnotitelé dle kritérií stanovených ve vyhlášení Programu A. Výsledné hodnocení projektů bylo určeno jako průměr bodů všech expertních hodnocení.

Podpořeny budou projekty v pořadí podle dosažených bodů do vyčerpání schválené alokace prostředků. Dle vyhodnocení Podprogramu A bude úplně podpořeno 63 nejlépe hodnocených projektů.

Úspěšným žadatelům budou vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tato rozhodnutí budou doručena na adresu sídla žadatelů nebo prostřednictvím datové schránky.

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu bude doručeno zveřejněním na úřední desce MŽP.

Stáhněte si...