Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny je určen na realizaci opatření vyplývajících z plánovacích a koncepčních dokumentů (plánů péče o zvláště chráněná území, souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a vybrané ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů), a dále je podpora zaměřena na opatření přispívající k adaptaci krajiny na změnu klimatu.

Program je rozčleněn na 6 podprogramů podle podporovaných aktivit a možných žadatelů.

 • Podpora péče o zvláště chráněná území, ptačí oblasti a evropsky významné lokality
  • určen pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR a národní parky
  • maximální výše podpory není omezená
  • podporuje se zejména příprava plánovacích dokumentů, označování chráněných území, údržba technických zařízení, budování naučných stezek a další péče o zvláště chráněná území a území Natura 2000
 • Podpora záchranných programů a programů péče
  • určen pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR a národní parky
  • určen pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR a národní parky
  • podporuje se zejména realizace schválených záchranných programů a příprava nových programů
 • Podpora adaptace vodních ekosystémů
  • určen pro fyzické a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, obce, kraje, občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky
  • maximální výše podpory je 1 mil. Kč
  • podporuje se zejména zlepšování přirozených funkcí vodních toků, obnova mokřadů, tůní, obnova vodních nádrží přírodě blízkého charakteru
 • Podpora adaptace nelesních ekosystémů
  • určen pro fyzické a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, obce, kraje, občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky
  • maximální výše podpory je 250 tis. Kč
  • podporuje se zejména obnova vegetačního krytu, protierozní opatření, regulace šíření invazních druhů, šetrné hospodaření na zemědělské půdě, zachování krajinných prvků
 • Podpora adaptace lesních ekosystémů
  • určen pro fyzické a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, obce, kraje, občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky
  • maximální výše podpory je 250 tis. Kč
  • podporuje se zejména zlepšování druhové skladby lesů, opatření směřující k bezpečnému ponechání dřevní hmoty v lese
 • Odborná podpora a monitoring
  • určen pro Agenturu ochrany přírody a krajiny a národní parky
  • maximální výše podpory není omezena
  • zaměřen na monitoring druhů, zpracování odborných studií a dalších podkladů

Program umožňuje podporu do výše 100 % vynaložených nákladů. Žádosti o podporu stavebních akcí jsou přijímány celoročně, příjem ostatních žádostí probíhá od 1. března do 30. září aktuálního roku.

Program zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Více informací zde.