Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny je určen na realizaci opatření vyplývajících z plánovacích a koncepčních dokumentů (plánů péče o zvláště chráněná území, souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a vybrané ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů), a dále je podpora zaměřena na opatření přispívající k adaptaci krajiny na změnu klimatu.

Program je rozčleněn na 6 podprogramů podle podporovaných aktivit a možných žadatelů.

 • Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích (vč. OP) a lokalitách soustavy Natura 2000
  • podporuje se zejména příprava plánovacích dokumentů, označování chráněných území, údržba technických zařízení, budování naučných stezek a další péče o zvláště chráněná území a území Natura 2000
 • Péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
  • podporuje se zejména realizace schválených záchranných programů a příprava nových programů péče
 • Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu
  • podporuje se zejména zlepšování přirozených funkcí vodních toků, obnova mokřadů, tůní, obnova vodních nádrží přírodě blízkého charakteru
 • Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu
  • podporuje se zejména obnova vegetačního krytu, protierozní opatření, regulace šíření invazních druhů, šetrné hospodaření na zemědělské půdě, zachování krajinných prvků
 • Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu
  • podporuje se zejména zlepšování druhové skladby lesů, opatření směřující k bezpečnému ponechání dřevní hmoty v lese
 • Odborné studie a další podkladové materiály
  • zaměřen na monitoring druhů, zpracování odborných studií a dalších podkladů

Program umožňuje podporu až do výše 100 % vynaložených nákladů. Žádosti o podporu opatření jsou přijímány na základě vyhlášených výzev. Příslušné výzvy rovněž stanovují okruh oprávněných žadatelů, maximální výše podpory na projekt a další podmínky.

Program zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Více informací najdete zde.