NPŽP - výzva č. 8/2019: Podpora obcí v národních parcích

Cílem výzvy je:
  • zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků, a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí.
Podporované aktivity:

5.5.A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí,
5.5.B Snížení světelného znečištění,
5.5.C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií,
5.5.D Podpora informačních center orientovaných na národní parky,
5.5.E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí,
5.5.F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014-2020.

Oprávnění příjemci:

5.5.A až D: všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí,
5.5.E: správy národních parků a nestátní neziskové organizace, jejichž hlavní činností je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, zejména zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti apod.
5.5.F: všechny subjekty, které mohou být příjemcem podpory v rámci aktivit 5.5.A až E, a to za předpokladu, že jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v OPŽP.

Alokace: 100 mil. Kč

Z celkové alokace je určeno min. 30 mil. Kč na aktivitu 5.5.A a min. 15 mil. Kč na aktivitu 5.5.B.

Výše podpory:

5.5.A až E: 85 % z celkových způsobilých výdajů
5.5.F: 5 % z celkových způsobilých výdajů
5.5.A: 100 tis. – 5 mil. Kč
5.5.B: 50 tis. – 2 mil. Kč
5.5.C: 50 tis. – 1 mil. Kč
5.5.D: 100 tis. – 1 mil. Kč
5.5.E: 100 tis. – 1 mil. Kč
5.5.F: dle výše poskytnuté podpory z OPŽP

Příjem žádostí: 18. 11. 2019 – 31. 3. 2020

Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

Žádosti budou přijímány přes Agendový informační systém SFŽP ČR.

Dokumenty související s Výzvou: