Metodické pokyny, sdělení, informace odboru odpadů k nakládání s pneumatikami

 • Metodický pokyn odboru odpadů k vyplňování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik (PDF, 394 kB)
  Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává tento metodický pokyn k zajištění jednotného postupování povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik při vyplňování Roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik, především se zaměřením na vyplňování tabulky č. 2 roční zprávy, aby bylo dosaženo správného vedení evidence o nakládání s odpadními pneumatikami dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a vyhlášky č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik.
 • Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištění minimální dostupnosti míst zpětného odběru pneumatik (PDF, 288 kB)
  Podle § 38 odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, musí povinná osoba zajistit, že místa zpětného odběru budou pro konečného uživatele stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik a způsob zpětného odběru bude odpovídat obvyklým možnostem konečného uživatele bez jeho nadměrného zatížení. V reakci na množící se dotazy k posuzování minimální hustoty míst zpětného odběru použitých pneumatik zveřejňuje Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí sdělení týkající se relevantních ustanovení zákona o odpadech za účelem sjednocení právního výkladu pro praktické použití.
 • Informace k plnění povinností zpětného odběru pneumatik (PDF, 280 kB)
  Z důvodu rozdílných výkladů zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech některými povinnými osobami, provozovateli míst zpětného odběru a posledními prodejci ve vztahu ke zpětnému odběru pneumatik, mj. po novele zákonem č. 223/2015 Sb. účinným od 1. října 2015, a z důvodu častých dotazů ze strany konečných uživatelů, Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vytvořil informační materiál určený pro všechny zainteresované strany. Informace má za účel sjednotit postupy v této oblasti odpadového hospodářství, vysvětlit některé pojmy a působit preventivně za účelem minimalizace potřeby výkonu sankčních pravomocí ze strany České inspekce životního prostředí.
 • Metodika odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k přeshraniční přepravě použitých pneumatik (PDF, 1 MB)
  Ministerstvo životního prostředí se stále více setkává s různými aspekty přeshraniční přepravy použitých pneumatik. Problematický je zejména vývoz použitých pneumatik deklarovaných jako zboží do rozvojových zemí. Zkušenosti z rozvojového světa ukazují, že vyvezené použité pneumatiky často nejsou ve stavu, aby byly opětovně použity jako obutí dopravních prostředků. Ministerstvo se proto rozhodlo vyjasnit tuto problematiku a připravilo Metodiku k přeshraniční přepravě použitých pneumatik. Cílem metodiky je sjednocení rozhodovací praxe orgánů státní správy při výkonu jim svěřených pravomocí dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů tj. České inspekce životního prostředí, Celní správy, Policie ČR a dále krajských úřadů vykonávajících v rámci přenesené působnosti pravomoci jim svěřené zákonem o odpadech. Metodika dále slouží jako vodítko vývozcům a dovozcům použitých pneumatik. Metodiku je také možné naleznout ve Věstníku MŽP (leden 2016)
 • Informace k zápisu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik podle § 38b zákona o odpadech
  Informace ohledně zápisu do Seznamu povinných osob, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru pneumatik.