Plnění Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech (POPs)

Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (POPs)
Plnění globální environmentální Stockholmské úmluvy, jejímž cílem je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy POPs odborem ekologických škod vycházející z usnesení vlády č. 1572 ze dne 7. 12. 2005, kterým byl vzat na vědomí Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o POPs, kde jsou dlouhodobé cíle stanoveny až na dobu 10 let.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (POPs) a o změně směrnice 79/117/EHS

Nařízení se týká ochrany ŽP a ochrany lidského zdraví před látkami typu POPs a to tím, že se zakáže, co nejdříve ukončí a omezí výroba, uvádění na trh a používání látek, na něž se vztahuje Stockholmská úmluva o POPs, a vydají se předpisy týkající se odpadů, které jsou tvořeny kteroukoliv z těchto látek, obsahují je nebo jsou jimi kontaminovány. Nařízení č. 850/2004 vstoupilo v ČR v platnost 19.5.2004 a je přímo účinné a závazné v celém rozsahu. Koncentrační limity pro obsah POPs v odpadech a další podrobnosti nakládání s nimi byly stanoveny dodatečnými předpisy ES.

Inventarizace starých ekologických zátěží a míst kontaminovaných POPs v ČR

Celkem bylo ve dvou etapách této inventarizace zaevidováno nebo aktualizováno přes 1000 záznamů, které jsou zpřístupněny v databázi Systém evidence kontaminovaných míst, u všech lokalit byla vyhodnocena kategorie priority podle platné metodiky MŽP.

Analytické laboratoře ČR stanovující stávající a nově navrhované POPs látky

Informace týkající se možností analytického stanovení POPs v laboratořích ČR pro potřeby plnění závazků ČR vůči Stockholmské úmluvě o POPs, Programu OSN pro životního prostředí (UNEP) a Evropskému společenství.