Projekt Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

Evropský fond - vlaječka

Na MŽP probíhá od 1. 1. 2017 projekt CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006657 s názvem „Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP)“ spolufinancovaný z EU.

Operační program: Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“)
Prioritní osa IROP: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví.
Specifický cíl: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Výzva: 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006657
Název projektu: „Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí"
Termín projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020

Finanční rámec projektu:
Celkem: 83 293 500,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 83 293 500,00 Kč
ESF: 67 351 124,09 Kč
SR: 15 942 375,91 Kč

Náplní projektu je vybudování a zprovoznění Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Informační systém bude poskytovat aplikační podporu pro procesy ohlašování informací podle environmentální legislativy. Dotčená environmentální hlášení každoročně vykazují veřejné správě fyzické i právnické osoby. Vykazované informace se týkají produkce odpadů, emisí do ovzduší, nakládání s povrchovými i podzemními vodami, celkem se jedná o 23 agend.

Zřízení a provoz ISPOP ukládá Ministerstvu životního prostředí §4 zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Aktuálně provozovaný systém sice pokrývá všechny hodnototvorné procesy, ale je v havarijním stavu a je morálně i technologicky zastaralý. Je nutné zajistit kontinuitu poskytování elektronických služeb a zároveň provést integraci s novými službami na centrální úrovni a na úrovni resortu MŽP a současně zapojit systém do aktuálně disponibilních nebo plánovaných prvků architektury eGovernmentu v ČR.

Cílem projektu je:
  • zajistit elektronické služby pro komplexní plnění ohlašovacích povinností podle složkových zákonů v oblasti životního prostředí vybudováním informačního systému ISPOP2.
  • zajistit zpracování ohlášených informací, reporting a controling nad těmito informacemi.
  • zajistit přístupnost dat a služeb systému napojeným ISVS veřejné správy (např. krajské úřady, obce s rozšířenou působností, státní podniky povodí, Česká inspekce životního prostředí).