Platné právní předpisy a jejich výklady

Tato rubrika obsahuje souhrn právních předpisů (zákony, nařízení vlády, vyhlášky), které tvoří legislativu v oblasti ochrany životního prostředí v širokém slova smyslu. Právní předpisy jsou rozděleny do jednotlivých oblastí, které pokrývají jak předpisy spadající do tzv. horizontální legislativy (posuzování vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence znečišťování ap.), tak předpisy upravující ochranu jednotlivých složek životního prostředí (ovzduší, voda ap.). Jednotlivé právní předpisy jsou uvedeny ve formě úplného znění, tj. obsahují v sobě i později přijaté novely. Pracovní úplná znění těchto předpisů budou průběžně aktualizována tak, aby pokud možno vždy odpovídala platnému právnímu stavu. U jednotlivých právních předpisů jsou uvedeny výklady některých jejich ustanovení. Výklady jsou postupně doplňovány a aktualizovány.