Platforma pro statistiku, reporting a analýzy

Evropský fond - vlaječka

Na MŽP probíhá od června 2016 projekt CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006498 s názvem „Platforma pro statistiku, reporting a analýzy“ spolufinancovaný z EU.

Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Prioritní osa: PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: IP 2c: Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví
Specifický cíl: SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Výzva: 23. Výzva IROP - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006498
Název projektu: „Platforma pro statistiku, reporting a analýzy“
Termín projektu: červen 2016 - červenec 2020

Finanční rámec projektu:

Celkem: 71 427 211 Kč
ESF: 57 519 465 Kč
SR: 13 615 168 Kč

Obsahem projektu je implementace vzájemně na sebe navazujících aplikací a řešení, které v souhrnu vytvoří jeden informační systém StaR= informační systém pro Statistiku a Reporting v rezortu MŽP.

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je nahrazení současného aplikačního řešení statistiky a reportování zásadně modifikovaným a novým Informačním systémem statistiky a reportingu.

Předpokládané výstupy projektu:

a) Vytvoření platformy sloužící k ukládání a transformaci dat, vytvoření katalogu dat, vč. metodiky pro napojení IS na platformu a metodiky popisů datových prvků napojovaných IS a vytvoření katalogu dat a datasetů,
b) Implementace BI nástroje (business inteligence),
c) Vytvoření portálové prezentační vrstvy publikující jednotlivé výstupy.