Plány odpadového hospodářství krajů

Plány odpadového hospodářství krajů jsou strategické dokumenty pro nakládání s odpady na území jednotlivých krajů. Do zákonného termínu 30. června 2016 zpracovaly všechny kraje ČR v samostatné působnosti ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností své plány odpadového hospodářství pro jimi spravované území na minimálně desetileté období.

Krajské plány odpadového hospodářství se stejně jako národní plán skládají z části analytické, závazné a směrné. Závazné části plánů odpadového hospodářství krajů se stanovenými cíli vyhlásily kraje obecně závaznou vyhláškou. Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí a pro rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracovávání územně plánovací dokumentace kraje.Krajské plány odpadového hospodářství jsou v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky (nařízení vlády č. 352/20014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024).