Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod navazuje na vodohospodářské plánování, které má v ČR dlouhou tradici. Vodoprávní úřady jsou povinny při rozhodování, vydávání vyjádření a při provádění ostatních opatření podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění, vycházet ze Směrného vodohospodářského plánu ČSR – 2. vydání v platném znění až do doby schválení plánů sestavených podle požadavků směrnice 2000/60/ES a podle vodního zákona v příslušném povodí. Více informací o vývoji plánování ve vodním hospodářství po roce 1989 naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství.

Plánování v oblasti vod vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice (PDF, 1 MB )). Smyslem Rámcové směrnice je zabránit dalšímu zhoršování stavu povrchových i podzemních vod a zlepšit stav vod a na vodu vázaných ekosystémů. Hlavním cílem Rámcové směrnice je do roku 2015 dosáhnout dobrého stavu vod s určitými výjimkami do roku 2027.

Plánování v oblasti vod je rozděleno do tří období. První období probíhá v letech 2009 – 2015, druhé období bude probíhat v letech 2016 – 2021 a třetí období v letech 2022- 2027.