3. plánovací období

Rámcová směrnice o vodách je v platnosti již více než patnáct let a členské státy vynakládají značné úsilí pro naplňování jejich cílů, a přesto zůstává i pro třetí plánovací období celá řada zásadních výzev.

Společný úkol pro Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, správce povodí a krajské úřady představuje v současné době zajišťování implementace programu opatření navrženého v druhém plánovacím období. Zároveň probíhá i příprava aktualizace plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik na období 2022–2027. Uvedené plány musí být připraveny a schváleny vládou ČR do 22. 12. 2021. Aktuální informace z průběhu přípravy plánů povodí i výstupy z činnosti Komise pro plánování v oblasti vod pro přípravu třetího plánovacího období je možno sledovat zde.

Internetové stránky věnované podpoře implementace Rámcové směrnice o vodách (2000/60/ES), zejména aktivitám, které v rámci podpory výkonu státní správy zajišťuje VÚV TGM, v.v.i. pro Ministerstvo životního prostředí České republiky jsou dostupné zde.