1. plánovací období

První etapa procesu plánování v oblasti vod probíhala do roku 2015. V letech 2004 až 2007 byl zpracován koncepční dokument Plán hlavních povodí České republiky (PHP). Tento dokument stanovoval dlouhodobou koncepci v oblasti vod a integroval záměry a cíle rezortních politik ústředních vodoprávních úřadů, zejména pak Státní politiky životního prostředí 2004–2010 a Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství pro období po vstupu do Evropské unie na léta 2004–2010. PHP se stal základním podkladem pro zpracování HYPERLINK "http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/plany-povodi-pro-1-obdobi/plany-oblasti-povodi/" Plánů oblastí povodí (POP), které obsahují programy opatření usměrněné pro potřeby oblastí povodí. Oblasti povodí, pro které se jednotlivé plány připravovaly, byly definovány vyhláškou č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí.

PHP byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 23. května 2007 č. 562. Závazná část PHP byla vyhlášena nařízením vlády č. 262/2007 Sb.

V návaznosti na PHP bylo následně zpracováno 8 plánů oblastí povodí, které byly schváleny do 22. prosince 2009 jednotlivými kraji podle jejich územní působnosti. V plánech oblastí povodí jsou uvedena všechna opatření, jež se měla v příslušných povodích přijmout k dosažení dobrého stavu všech vodních útvarů povrchových vod a dobrého kvantitativního a chemického stavu útvarů podzemních vod. Vodní zákon stanovil pro první cyklus plánů nad rámec požadavků vyplývajících z Rámcové směrnice o vodách rovněž cíle v ochraně před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod a cíle pro udržitelné užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou. Realizace programů výše zmíněných opatření probíhala od roku 2010 do konce roku 2012.

Nedílnou součástí požadavků Rámcové směrnice o vodách je také předávání povinných zpráv Evropské Komisi, tzv. reporting. Tyto zprávy jsou následně Komisí vyhodnocovány a souhrnně zpracovány do tzv. implementačních zpráv, ve kterých lze nalézt souhrnné informace o pokroku v jednotlivých členských státech, a také doporučení ke zlepšení cíleně adresovaná jednotlivým zemím. O přijetí plánů povodí byla tedy v souladu s těmito požadavky v roce 2010 podána zpráva Evropské komisi.

V souladu s článkem 15 odst. 3) Rámcové směrnice o vodách byla na konci roku 2012 následně podána Evropské komisi také zpráva o pokroku dosaženém při provádění programu opatření. Bohužel v období do konce roku 2012 se nepodařilo realizovat všechna navržená opatření. Hlavní překážky v realizaci či implementaci opatření spočívaly nejčastěji v obtížném a časově náročném vypořádání komplikovaných majetkoprávních vztahů. Další významnou překážkou bylo rovněž nedostatečné rozpracování a projektová připravenost jednotlivých akcí. Tento fakt byl významně spojen se skutečností, že drobné vodní toky (na kterých byla převážná část opatření plánována) přešly z gesce zrušené Zemědělské vodohospodářské správy, která byla do té doby správcem drobných vodních toků, na státní podniky Povodí.