1. plánovací období

První etapa procesu plánování v oblasti vod probíhala do roku 2015. V letech 2004 až 2007 byl zpracován koncepční dokument Plán hlavních povodí České republiky (PHP). Tento dokument stanovoval dlouhodobou koncepci v oblasti vod a integroval záměry a cíle rezortních politik ústředních vodoprávních úřadů, zejména pak Státní politiky životního prostředí 2004–2010 a Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství pro období po vstupu do Evropské unie na léta 2004–2010. PHP se stal základním podkladem pro zpracování HYPERLINK Plánů oblastí povodí (POP), které obsahují programy opatření usměrněné pro potřeby oblastí povodí. Oblasti povodí, pro které se jednotlivé plány připravovaly, byly definovány vyhláškou č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí.

PHP byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 23. května 2007 č. 562. Závazná část PHP byla vyhlášena nařízením vlády č. 262/2007 Sb.

V návaznosti na PHP bylo následně zpracováno 8 plánů oblastí povodí, které byly schváleny do 22. prosince 2009 jednotlivými kraji podle jejich územní působnosti. V plánech oblastí povodí jsou uvedena všechna opatření, jež se měla v příslušných povodích přijmout k dosažení dobrého stavu všech vodních útvarů povrchových vod a dobrého kvantitativního a chemického stavu útvarů podzemních vod. Vodní zákon stanovil pro první cyklus plánů nad rámec požadavků vyplývajících z Rámcové směrnice o vodách rovněž cíle v ochraně před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod a cíle pro udržitelné užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou. Realizace programů výše zmíněných opatření probíhala od roku 2010 do konce roku 2012.

Nedílnou součástí požadavků Rámcové směrnice o vodách je také předávání povinných zpráv Evropské Komisi, tzv. reporting. Tyto zprávy jsou následně Komisí vyhodnocovány a souhrnně zpracovány do tzv. implementačních zpráv, ve kterých lze nalézt souhrnné informace o pokroku v jednotlivých členských státech, a také doporučení ke zlepšení cíleně adresovaná jednotlivým zemím. O přijetí plánů povodí byla tedy v souladu s těmito požadavky v roce 2010 podána zpráva Evropské komisi.

V souladu s článkem 15 odst. 3) Rámcové směrnice o vodách byla na konci roku 2012 následně podána Evropské komisi také zpráva o pokroku dosaženém při provádění programu opatření. Bohužel v období do konce roku 2012 se nepodařilo realizovat všechna navržená opatření. Hlavní překážky v realizaci či implementaci opatření spočívaly nejčastěji v obtížném a časově náročném vypořádání komplikovaných majetkoprávních vztahů. Další významnou překážkou bylo rovněž nedostatečné rozpracování a projektová připravenost jednotlivých akcí. Tento fakt byl významně spojen se skutečností, že drobné vodní toky (na kterých byla převážná část opatření plánována) přešly z gesce zrušené Zemědělské vodohospodářské správy, která byla do té doby správcem drobných vodních toků, na státní podniky Povodí.