Plán ÚSES

Vymezení místního, regionálního i nadregionálního systému ekologické stability stanoví orgány ochrany přírody v plánu systému ekologické stability. Plány ÚSES obsahují vedle grafického znázornění ÚSES (mapový podklad) také tabulkovou a textovou část popisující funkční a prostorové ukazatele skladebných částí (biogeografické údaje, rozmanitost a charakteristiky ekosystémů, prostorové vazby, údaje o limitujících parametrech – minimálních plochách biocenter, minimálních šířkách a maximálních délkách biokoridorů) a jejich současný stav, a návrhy rámcových opatření k zachování a zlepšení ÚSES včetně odůvodnění. Plán ÚSES slouží jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace (zásad územního rozvoje krajů, územních plánů a regulačních plánů), ale např. také pro provádění pozemkových úprav a zpracování lesnických a vodohospodářských dokumentů. Prakticky jsou územní podmínky pro ÚSES zajišťovány prostřednictvím územního plánování, jehož smyslem je soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území dosahovat obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.

Plány nadregionálního a regionálního ÚSES jsou zpracovávány v měřítku a v podrobnosti odpovídající účelu zpracování – jsou podkladem pro koncepční vymezení v zásadách územního rozvoje krajů.

Plány místního ÚSES upřesňují koncepční vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES z nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR) a doplňují ho sítí ÚSES v lokálních parametrech. Plány místního ÚSES obsahují všechny hierarchické úrovně ÚSES a slouží jako podklad pro územní plány obcí, případně regulační plány. Proto tento účel jsou zpracovávány nad katastrální mapou v podrobném měřítku.

Zpracování plánů a projektů ÚSES provádějí odborně způsobilé osoby - osoby oprávněné k projektování ÚSES na základě autorizace udělované Českou komorou architektů.