Phare a Transition Facility

Program Phare, který se řídí nařízením Rady 3906/89 ze dne 18. prosince 1989, je jedním ze tří předvstupních nástrojů financovaných Evropskou unií za účelem pomoci uchazečům o členství z Centrální a Východní Evropy s přípravou na vstup do Evropské unie. Program Phare je prvním programem předvstupní pomoci, ze kterého mohla samostatná Česká republika čerpat již od roku 1993. V období 1993-2003 bylo alokováno celkem 839,8 mil. Euro.Program Phare je v současné době ukončen, v jeho rámci již není žádný projekt v sektoru životního prostředí realizován.

Program Transition Facility (Přechodový nástroj) – který je přímým nástupcem předvstupního nástroje pomoci EU Phare – byl vytvořen Evropskou komisí pro nově přistupující země (v roce 2004) na pokračování pomoci v oblastech, kde administrativní a institucionální kapacita dosud nebyla dostačující ve srovnání se stávajícími členskými zeměmi. Program byl připravován v letech 2004-2006 a čerpání prostředků na jednotlivé projekty probíhalo do roku 2009. Celková alokovaná částka pro Českou republiku v rámci tohoto programu činila 35,8 mil. Euro (1 145,6 mil. Kč). Program Transition Facility je v současné době ukončen, v jeho rámci již není žádný projekt v sektoru životní prostředí realizován.

V rámci Phare a Transition Facility byly uskutečňovány tyto typy projektů:
1) Twinning (TW) a Twinning Light (TWL)
2) Technická asistence (TA),
3) Investice (SU).

Twinning (TW a TWL) představuje partnerství dvou institucí. Jedna instituce je příjemcem pomoci a druhá instituce nebo konsorcium institucí pocházející z členských zemí EU je poskytovatelem (realizátorem) pomoci. Vybraný realizátor přijímající instituci poskytuje své poradce, kteří přijímající instituci pomáhají např. formou analýz, kurzů, seminářů a dalších aktivit.
Rozlišujeme tzv. Dlouhodobé poradce (Resident Twinning Advisors – jen u TW), Střednědobé experty (Medium Term Experts – MTEs) a Krátkodobé experty (Short Term Experts - STEs). Twinning projekty trvají cca. 1 až 2 roky, kdežto Twinning Light (TWL) projekty trvají max. 8 měsíců a jejich rozpočet nepřesahuje 250.000€. Tyto projekty jsou ze 100% hrazeny těmito finančními nástroji. Národní spoluúčast spočívá v zajištění potřebných prostor a technického vybavení (PC, internet) v rámci přijímající instituce.

Technická asistence (TA) je obdobu twinningu, je však realizována prostřednictvím externí firmy, jež zvítězí ve veřejném výběrovém řízení.

Investice (SU) pomáhají jednotlivým útvarům/institucím zlepšit jejich vybavenost technikou, jež je nezbytná k plnění unijních požadavků kladených na státní správu, jako jsou různé měřící přístroje či moderní počítačová technika apod. Konečnými příjemci jsou v našem případě většinou podřízené organizace MŽP, tj. ČHMÚ, ČIŽP, Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) VÚV TGM či CENIA. Investiční část projektu ČR vždy spolufinancuje, jedná se o přímou účast státu v minimální výši 25% celkových investičních nákladů.

Možné jsou i kombinované projekty, kdy se výše uvedené typy projektů doplňují (TW/TWL, TA a/nebo SU). Takové projekty jsou co do administrace a koordinace nejsložitějšími, a proto vyžadují větší pozornost ze strany konečných příjemců i OFEU jakožto hlavního koordinátora a administrátora za ministerstvo, resp. za resort životního prostředí.