Jak pečovat o trávníky na obecních pozemcích s ohledem na suchá období a biodiverzitu

Podíl městských trávníků ve světovém měřítku činí podle aktuálních dat až 23 % z celkové plochy měst. Rozumně rozčlenit proto způsob péče o tak významnou plochu v kontextu měst se více než vyplatí. Tato péče by se měla odvíjet především od jejich funkce a umístění v urbanizovaném prostředí a také i od způsobu jejich založení.

Ať již obce a města využívají k péči o trávníky dodavatele, nebo péči zajišťují samostatně, je zjevné, že dnešní dostupnost služeb a výkonné strojní techniky v této oblasti umožňuje velmi intenzivní údržbu. To se týká zejména trávníků, které jsou pravidelně vícekrát za sezónu sečeny a udržovány jako nízké, nekvetoucí, čistě travinné porosty a za tímto účelem jsou také zakládány. Je pochopitelné a chvályhodné, stojí-li za tímto postupem snaha o reprezentativní vzhled zatravněných ploch. Avšak funkce estetická, nakolik je v případě zeleně v urbanizovaném prostředí upřednostňována, není zdaleka funkcí jedinou. 

Mezi další funkce trávníků patří pozitivní vliv na klimatické a hygienické parametry ve městech (zvlhčování vzduchu, ochlazování prostředí, zachytávání prachu a škodlivin), ochrana půdy proti nadměrné erozi a v neposlední řadě jsou biotopem, na který může být vázáno mnoho druhů. Jedná se o tzv. funkce ekosystémové. 

V tom, do jaké míry trávníky v sídelním prostředí tyto funkce plní, hraje klíčovou roli právě forma údržby. 

Je ověřeným faktem, že omezení seče trávníků a ponechání vyššího porostu nejen posílí ekosystémové funkce, ale i trávníkům samotným umožní snáze se vyrovnat s nepříznivými vlivy. V kontextu změny klimatu se jako zásadní jeví schopnost vyšších porostů lépe uchovat vlhkost a překonat období sucha bez nepřiměřených nároků na závlahu. 

Z výše uvedených důvodů by samosprávy při údržbě veřejné zeleně (a podobně samozřejmě i odpovědní vlastníci na svých pozemcích) měly jednoznačně vyhodnocovat aktuální stav a funkce jednotlivých ploch a péči o zeleň tomu vhodně přizpůsobit. Např. v méně zatížených částech parků, v oddělovacích pásech zeleně atp. zavádět extenzivní, druhově bohatší trávníky. 

Samotné omezení intenzity sečení trávníků přitom nemusí být dostatečným nebo vždy vhodným krokem. Aby extenzívní péče o travnaté plochy měla skutečně pozitivní dopad, je nezbytné splnit určité podmínky:

  • volba vhodného místa a správné technologie i termínů údržby
  • nakládání s posečenou hmotou - např. běžně prováděné mulčování nelze u extenzívně udržovaných porostů doporučit, neboť tím dochází k hromadění obtížně rozložitelné hmoty a degradaci porostů. 

Určitý návod na vhodnou péči může poskytnout Standard péče o přírodu a krajinu „Krajinné trávníky“, dostupný na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Přirozené obohacení travního porostu v závislosti na způsobu údržby může být dosti zdlouhavé. Některé porosty mohou na snížení frekvence seče reagovat naopak negativně co do druhového složení, a to šířením několika agresivních druhů (často třtiny křovištní, různých druhů šťovíku nebo jitrocelu) na úkor ostatních bylin a plocha pak může v rozporu s původním záměrem působit zanedbaně a navíc být zdrojem nežádoucích plevelů, vč. invazních rostlin. Je proto třeba zvážit, zda porost od základu neobnovit speciální druhově obohacenou směsí s vyváženým poměrem trav a bylin, kdy je možné se cíleně vyhnout druhům problematickým např. z hlediska produkce alergenů. 

Veškeré okolnosti založení a péče o druhově bohaté „květnaté“ porosty proto doporučujeme konzultovat v konkrétních případech s odborníkem. 

Domníváme se, že i v sídlech je dostatečný prostor pro rozmanitou péče o zeleň a podporu širokého spektra jejích funkcí. V tomto ohledu vítáme aktivity obcí, měst i soukromých vlastníků, kdy jsou unifikované travní porosty v intravilánu nahrazovány druhově bohatými porosty, o které je pak náležitě pečováno. V konečném důsledku takové plochy bohatě naplňují i požadavky estetické, jak dokládá řada příkladů z tuzemska i zahraničí.