Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o přezkumu rozhodnutí Správy Národního parku České Švýcarsko- změna honitby NPČŠ z důvodu změn vlastnictví honebních pozemků za účelem vzniku nové honitby „Pastevní vrch“.

Publikováno: 08.03.2019

ROZHODNUTÍ o přezkumu rozhodnutí Správy Národního parku České Švýcarsko (NPČŠ) ze dne 18.10.2018 č.j. SNPCS 06547/2018, SZ SNPCS 07677/2017/16, kterým byla podle ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 449/2001 o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů („zákon o myslivosti“) provedena změna honitby NPČŠ z důvodu změn vlastnictví honebních pozemků za účelem vzniku nové honitby „Pastevní vrch".

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV(dále též ministerstvo), jako příslušný orgán podle ustanovení § 79 odst. 3 písm. r) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z moci úřední dle ustanovení § 95 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, přezkoumalo zákonnost rozhodnutí ve věci „Žádost o provedení změny honitby NPČŠ z důvodu změn vlastnictví honebních pozemků za účelem vzniku nové honitby Pastevní vrch“ podané dne 27. 12. 2017 zplnomocněncem přípravného výboru honebního společenstva „Růžová – Janov“, zastoupené Ing. Vojtěchem Sobotkou, Arnoltice 141, 407 14 Arnoltice a podle ustanovení § 97 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ruší ve zkráceném přezkumném řízenírozhodnutí Správy Národního parku České Švýcarsko (NPČŠ) ze dne 18.10.2018 č.j. SNPCS 06547/2018, SZ SNPCS 07677/2017/16s účinky od právní moci tohoto rozhodnutí.

Stáhněte si...