NPŽP - výzva č. 2/2019: Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je podpora udržitelného rozvoje obcí a krajů, zlepšení kvality života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků. Podporovány budou projekty spjaté se zapojením měst a obcí ČR do iniciativy Paktu starostů.

Předmětem podpory jsou následující aktivity:
  • zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace,
  • organizace Místních dnů pro klima a energii,
  • zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části, který bude zajišťovat přípravu či aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření z něj vycházejících.
Oprávnění příjemci:
  • obce,
  • městské části,
  • dobrovolné svazky obcí.

Příjemce podpory musí být registrován v oficiální databázi signatářů Paktu starostů a primátorů na adrese: https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/about-cz/cov-community-cz/signat-cz.html.

Alokace:

5 mil. Kč

Výše podpory:

Výše podpory na jeden projekt je min. 250 tis. Kč a max. 2 mil. Kč.

Maximální míra podpory činí 80 % z celkových způsobilých výdajů v rámci podporované aktivity a) a b) a 50 % z celkových způsobilých výdajů v rámci podporované aktivity c).

Příjem žádostí:

18. 4. 2019 – 30. 9. 2019

Výzva je vyhlášena jako jednokolová, nesoutěžní.

Dokumenty související s výzvou: