Pařížská dohoda vstoupí v platnost v historicky rekordním čase

Pařížská dohoda sjednaná k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (UNFCCC) vstoupí v platnost 4. listopadu 2016, poté co byly 5. října 2016 splněny obě podmínky, tedy že dohodu ratifikovalo alespoň 55 smluvních stran UNFCCC, jejichž podíl na celkových globálních emisích skleníkových plynů dosahuje alespoň 55 %.

V mezinárodním měřítku jde o nečekaně krátkou dobu, během níž se podařilo zajistit vstup Dohody v platnost. Na jaře tohoto roku Pařížskou dohodu v jeden den podepsal zatím historicky nejvyšší počet států, který kdy podepsal mezinárodní smlouvu (175). To jen dokazuje význam, který Pařížské dohodě státy přisuzují. Na textu, který byl přijat v Paříži 12. prosince 2015, se podíleli také čeští experti z MŽP. K 10. říjnu 2016 měla Dohoda celkem 75 smluvních stran.

Ve vývoji mezinárodního procesu v oblasti ochrany klimatu znamená Pařížská dohoda také historický mezník – poprvé ukládá všem smluvním stranám (tj. rozvinutým i rozvojovým státům), aby předkládaly své vnitrostátně stanovené příspěvky ke globální akci v rámci změny klimatu s cílem udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Příspěvky budou každých pět let vyhodnocovány a následující příspěvky budou představovat pokrok vůči předchozím.

Evropská unie ratifikovala Pařížskou dohodu 5. října 2016 a z členských států EU ji ratifikovaly Francie, Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Německo, Portugalsko a Malta. Česká republika podepsala Dohodu 22. dubna 2016, vláda schválila materiál s návrhem na ratifikaci Dohody 21. září 2016 a v současnosti je návrh na ratifikaci Dohody k projednání v Parlamentu ČR. Po vyslovení souhlasu Parlamentu ČR s návrhem na ratifikaci, bude Pařížská dohoda předložena k ratifikaci prezidentu republiky.