Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima

Pakt starostů a primátorů je iniciativou měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008.

Její cílovou skupinou jsou municipality, které se dobrovolně zavazují ke:
  • snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030;
  • zvýšení odolnosti vůči dopadům klimatických změn.
Toho dosahují prostřednictvím:
  • úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení;
  • vhodných adaptačních opatření.

Orgány místní samosprávy se do iniciativy mohou zapojit tím, že rozhodnutí ohledně účasti v Paktu schválí obecní zastupitelstvo, které současně pověří starostu nebo primátora podpisem formuláře o přistoupení, který následně zašle kanceláři Paktu.

Přistoupením k Paktu obci vzniká povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, dále také SECAP), který obsahuje:

  • výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a plány konkrétních činností a opatření na její snížení, včetně dlouhodobé vize do roku 2030,
  • analýzu zranitelnosti obce vůči negativním dopadům změny klimatu a návrh konkrétních činností a opatření na zvýšení její odolnosti.

V České republice má v prosinci 2017 Pakt starostů zatím jen 10, resp. 11 signatářů, což je velmi málo jak ve srovnání se zeměmi střední a východní Evropy (Polsko: 40 signatářů, Maďarsko: 39 signatářů, Bulharsko: 25 signatářů, Rumunsko: 74 signatářů), tak se zeměmi s přibližně stejným počtem obyvatel (Belgie: 333 signatářů, Portugalsko: 119 signatářů).

Samotná účast v Paktu starostů je zdarma, oproti tomu obec získává metodickou podporu ze strany kanceláře Paktu, možnost sdílení dobré praxe s ostatními signatáři Paktu, možnost propagace svých aktivit na webu Paktu starostů a primátorů a širší možnosti jejich financování.

Pro zpracování SECAP (zejména jeho mitigační části) lze doporučit příručku How to develop a Sustainable Energy Action Plan na webu Paktu starostů a primátorů.
Pro následné reportování SECAP na web Paktu starostů a primátorů lze doporučit příručku Reporting Guidelines on Sustainable Energy Action Plan and Monitoring rovněž na webu Paktu starostů a primátorů.

Český překlad obou uvedených dokumentů je k dispozici níže.