Odborně způsobilé osoby pro provádění zkoušek těsnosti podle § 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje seznam odborně způsobilých osob pro provádění zkoušek těsnosti dle § 39 odst. 4 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Uveřejněný seznam je určen primárně pro uživatele závadných látek a slouží k orientaci při výběru vhodné odborně způsobilé osoby, jejíž rozsah působnosti odpovídá druhu zkoušky těsnosti požadované uživatelem závadné látky.

Seznam neslouží k doložení skutečnosti, že v době provedení zkoušky těsnosti splňovala v seznamu uvedená odborně způsobilá osoba podmínky vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění pro daný druh a provedení zkoušky těsnosti.

Sdělení :

Norma ČSN 75 0905 z března 2006 byla nahrazena normou ČSN 75 0905 z dubna 2014, která, mimo jiné, nově požaduje, pro provádění zkoušek těsnosti nádrží na agresivní kapaliny nebo na kapaliny s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod, vykonání zkoušky zkušebním technikem s kvalifikací podle ČSN ISO 9712 – Obor zkoušení těsnosti LT.

Vzhledem k požadavkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. GDPR) byly aktuální seznamy OZO pro provádění zkoušek těsnosti dočasně staženy z internetových stránek MŽP. Jednotlivé OZO jsou obesílány se žádostí o udělení souhlasu se zveřejněním osobních údajů, který odpovídá požadavkům GDPR. Postupně bude zveřejňován nový seznam OZO, které udělily nový souhlas se zveřejněním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Stávající OZO mohou posílat vyplněný Souhlas se zpracováním osobních údajů na adresu Martin.Udatny@mzp.cz (scan vyplněného a podepsaného formuláře).