Odborně způsobilé osoby pro provádění zkoušek těsnosti podle § 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje informativní seznam odborně způsobilých osob pro provádění zkoušek těsnosti dle § 39 odst. 4 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění. Zde uvedené odborně způsobilé osoby doložili Ministerstvu životního prostředí podklady prokazující odbornou způsobilost v souladu s § 6a odst. 4 vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků (havarijní vyhláška), v platném znění, v rozsahu působnosti nahlášeném odborně způsobilou osobou. Seznamy jsou rozděleny na odborně způsobilé osoby pro zkoušení těsnosti dle § 3a odst. 3 písm. a) havarijní vyhlášky a pro provádění náhradních zkoušek těsnosti dle § 3a odst. 3 písm. b) havarijní vyhlášky a obsahují rozsah působnosti nahlášený jednotlivými odborně způsobilými osobami.

Uveřejněný seznam je určen primárně pro uživatele závadných látek a slouží k orientaci při výběru vhodné odborně způsobilé osoby, jejíž rozsah působnosti odpovídá druhu zkoušky těsnosti požadované uživatelem závadné látky.

Seznam neslouží k doložení skutečnosti, že v době provedení zkoušky těsnosti splňovala v seznamu uvedená odborně způsobilá osoba podmínky vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění pro daný druh a provedení zkoušky těsnosti.

Sdělení :

Norma ČSN 75 0905 z března 2006 byla nahrazena normou ČSN 75 0905 z dubna 2014, která, mimo jiné, nově požaduje, pro provádění zkoušek těsnosti nádrží na agresivní kapaliny nebo na kapaliny s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod, vykonání zkoušky zkušebním technikem s kvalifikací podle ČSN ISO 9712 – Obor zkoušení těsnosti LT.

Vzhledem k požadavkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. GDPR) byly aktuální seznamy OZO pro provádění zkoušek těsnosti dočasně staženy z internetových stránek MŽP. Jednotlivé OZO jsou obesílány se žádostí o udělení souhlasu se zveřejněním osobních údajů, který odpovídá požadavkům GDPR. Postupně bude zveřejňován nový seznam OZO, které udělily nový souhlas se zveřejněním osobních údajů.