Orgány WTO

Od roku 2013 v čele organizace stojí generální ředitel Roberto Azevedo z Brazílie, který je jmenován na čtyřleté období. Hlavním řídícím orgánem je Konference ministrů, která se schází každé dva roky. Každodenní práci organizace řídí Generální rada, jejích jednání se účastní zpravidla pracovníci Stálých zastoupení členských států v Ženevě. Generální rada pod sebou sdružuje jednotlivé pracovní orgány WTO, včetně Výboru pro obchod a životní prostředí (CTE) a negociačního Zvláštního zasedání Výboru pro obchod a životní prostředí (CTESS), který byl založen IV. Ministerskou konferencí členských zemí WTO v r. 2001 v Doha, Katar.

Jednání vyjednávacího Zvláštního zasedání Výboru pro obchod a životní prostředí jsou v současnosti zaměřena zejména na tři oblasti vymezené Ministerskou deklarací z Doha (Doha Ministerial Declaration, DMD) nebo též Rozvojovým programem z Doha (Doha Development Agenda, DDA):

Článek (i) § 31 DDAjedná o vztahu mezi stávajícími pravidly WTO a specifickými obchodními závazky v mnohostranných dohodách o životním prostředí (multilateral environmental agrrements, MEAs).
Článek (ii) § 31 DDA – se zabývá postupy pro pravidelnou výměnu informací mezi sekretariáty mnohostranných dohod o životním prostředí (MEAs) a příslušnými výbory WTO a kritérii pro udělení statutu pozorovatele.
Článek (iii) § 31 DDA – se zabývá snížením nebo podle možností zrušením celních sazeb a netarifních překážek na environmentální zboží a služby (EGS).

Nejdůležitější jsou jednání o liberalizaci obchodu s environmentálním zbožím a službami a sestavení seznamu environmentálního zboží. V roce 2007 došlo k rozšíření daného seznamu o 43 položek ze seznamu Světové banky z oblasti zboží, technologií a jejich komponent z oblasti obnovitelných zdrojů energie šetrných z hlediska emisí skleníkových plynů.

Výbor pro obchod a životní prostředí (CTE) WTO se zabývá činnostmi vymezenými v jeho 10-ti bodovém mandátu a následujícími paragrafy Ministerské deklarace z Doha (DMD):

Paragraf 32 (i): „Vliv environmentálních opatření na přístup k trhu, zvláště ve vztahu k rozvojovým zemím, a zejména ve vztahu k těm nejméně rozvinutým mezi nimi“. Projednávala se situace kdy eliminace nebo snížení obchodních omezení a deformací přinese tzv. trojí dividendu pro obchod, životní prostředí a rozvoj“.

Paragraf 32 (ii): „Relevantní ustanovení Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPs)“.

Paragraf 32 (iii): „Požadavky na environmentální značení výrobků šetrných k životnímu prostředí (ekolabelling).“

Paragraf 33 (iv): „Technická pomoc, vytváření kapacit a environmentálních přehledů.“

Paragraf 51 (v): „Identifikace rozvojových a environmentálních aspektů vyjednávání s cílem dosažení udržitelného rozvoje.“


Strukturu pracovních orgánů WTO je možné zhlédnout na stránkách organizace WTO.