Orgány Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer

Zasedání smluvních stran (Meeting of the Parties – MOP)
Skládá se ze zástupců smluvních stran, které ratifikovaly Úmluvu o vodách, a je hlavním řídícím orgánem Úmluvy. Na zasedáních smluvních stran Úmluvy, která se konají jednou za 3 roky, jsou přijímána rozhodnutí ovlivňující fungování Úmluvy a určující její další směřování.

Byro Úmluvy o vodách
Řídí práci sekretariátu, pracovních skupin a Task Force v období mezi konferencemi a vykonává funkce, kterými bylo pověřeno zasedáním smluvních stran.

Legal Board
Řídí právní a administrativní záležitosti Úmluvy o vodách.

Pracovní skupina pro integrovaný management vodních zdrojů
Hlavní ze skupin Úmluvy o vodách. Sleduje a kontroluje práci ostatních skupin a vykonává další aktivity související s plněním Úmluvy. Dává podněty byru a zasedání smluvních stran.

Pracovní skupina pro monitoring a hodnocení
Úkolem této skupiny je sledovat jakost vod v regionu EHK OSN. Připravuje publikace o hodnocení povrchových a podzemních vod v tomto regionu.

Pracovní skupina pro vodu a zdraví je společná pracovní skupina Úmluvy o vodách a Protokolu o vodě a zdraví zabývající se vlivem vody na lidské zdraví, ochranou zdrojů vody využívaných pro pitné účely, nemocemi z vody, zásobováním pitnou vodou, odkanalizováním a zneškodňováním odpadních vod.

Společná ad-hoc pracovní skupina Úmluvy o vodách a Úmluvy o haváriích pro vodu a průmyslové havárie připravuje dokumenty, jejichž cílem je prevence znečištění vod způsobeného průmyslovými haváriemi.

Task Force pro vodu a klima zabývá se adaptací na změnu klimatu v regionu EHK OSN a připravuje příslušná doporučení.