Orgány UNESCO

UNESCO se skládá z následujících orgánů:

1. Generální konference
2. Výkonná rada
3. Sekretariát

Generální konference

Generální konference (GK) UNESCO je nejvyšším orgánem organizace. GK se účastní členské státy a členové asociací, spolu s pozorovateli z nečlenských států, mezivládních organizací a nevládních organizací. Pravidelné zasedání GK se koná jednou za dva roky, zpravidla na přelomu října a listopadu. Každá země má jeden hlas bez ohledu na její velikost nebo výši příspěvku do společného rozpočtu organizace. Jsou zde voleni členové Výkonné rady a každé čtyři roky je zde jmenován generální ředitel. Pracovními jazyky GK jsou arabština, čínština, angličtina, francouzština, ruština a španělština. Od září 2009 je generální ředitelkou Irina Bokova (Bulharsko), stala se tak první ženou v této funkci.

Na pravidelném zasedání GK se projednává a schvaluje program a rozpočet organizace na období do dalšího zasedání Generální konference. GK přijímá (po ratifikaci) závazné mezinárodní smlouvy a nezávazné deklarace a doporučení. Pro přijetí klíčových rozhodnutí, jako je například změna ústavy či volba generálního ředitele, je zapotřebí dvoutřetinové většiny. Pro ostatní rozhodnutí stačí prostá většina hlasů. Vedle plenárního zasedání (delegáty tvoří obvykle ministři kultury, školství, životního prostředí nebo zahraničních věcí) pracuje i šest odborných programových komisí a čtyři výbory. Prezidentem 35. zasedání Generální konference, které se konalo na podzim 2009, byl zvolen Davidson L. Hepburn (Bahamy).

Výkonná rada

Výkonná rada (VR) je nejvýznamnější orgán UNESCO. Mezi zasedáními Generální konference dohlíží na realizaci plnění programu organizace, projednává všechny důležité otázky před jejich předložením Generální konferenci a podílí se na přípravě budoucích programů. VR má 58 členů a schází se dvakrát ročně.

Sekretariát UNESCO

Sekretariát UNESCO je výkonnou a servisní složkou, který sídlí v Paříži a v řadě regionálních a subregionálních úřadovnách po celém světě. V čele sekretariátu je generální ředitelka UNESCO Irina Bokova (Bulharsko). Sekretariát zaměstnává téměř 2100 zaměstnanců ze 170 zemí.

Adresa sekretariátu UNESCO:

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
France

1, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
France

Tel: +33 (0)1 45 68 10 00
Fax: +33 (0)1 45 67 16 90
E-mail: bpi@unesco.org Web: www.unesco.org