Orgány UNEP

1) Environmentální shromáždění OSN

Environmentální shromáždění OSN (United Nations Environment Assembly - UNEA) je nejvyšším orgánem UNEP a globální autoritou mezinárodní správy životního prostředí. Shromáždění se koná každé dva roky v keňském Nairobi, kam se sjedou ministři životního prostředí z celého světa, aby vytyčili obrys mezinárodní spolupráce v řešení nejpalčivějších problémů globálního ekosystému.

Toto jednání na vysoké úrovni nahrazuje dosavadní každoroční zasedání Řídící rady UNEP a Globální fórum ministrů životního prostředí. Na konferenci Rio+20 "The Future We Want" se na této změně dohodly členské státy OSN za účelem posílení role UNEP a mezinárodní správy životního prostředí. Rozhodnutí následně potvrdila Řídící rada UNEP ve svém rozhodnutí č. 27/2 ze dne 22. února 2013. Shromáždění UNEA se od té doby konají ve formátu všeobecného členství, a to jednou za dva roky. Sudé roky byly v roce 2016 rozhodnutím UNEA-2 změněny na liché. UNEA-5 byla kvůli pandemii COVID-19 rozdělena na dvě části. První část UNEA-5 (UNEA.5.1) proběhla online ve dnech 22.-23. 2. 2021, přičemž druhá část UNEA-5 (UNEA.5.2) má proběhnout s osobní účastí ve dnech od 28. 2. do 2. 3. 2022.

Bližší informace o proběhlých zasedáních naleznete v sekci Významné akce.
2) Byro UNEA

Každé Shromáždění UNEA připravuje a na jeho průběh následně dohlíží takzvané Byro UNEA. To se skládá z prezidenta, osmi viceprezidentů a reportéra. Tito jsou voleni na konci shromáždění UNEA, aby po dobu dvou let dohlíželi nad přípravou příští UNEA a shromáždění následně řídili. Pozice jsou rozděleny mezi světové regiony OSN pro rovnoměrné zastoupení. Prezidentem Byra je Sveinung Rotevatn, ministr pro životní prostředí a klima z Norska.

3) Výbor stálých představitelů

Výbor stálých představitelů při UNEP (Committee of Permanent Representatives – CPR) se skládá ze stálých představitelů členských států při UNEP, většinou velvyslanců a velvyslankyň akreditovaných v Nairobi, kde UNEP sídlí. Výbor a jeho podvýbory se schází každý měsíc v celém průběhu roku k různým dílčím otázkám. Výbor přebírá rozhodnutí UNEA, kontroluje jejich plnění a v dvouletém období mezi Shromážděními předjednává rezoluce a rozhodnutí, která se dojednají a případně přijmou na příštím Shromáždění UNEA. Konkrétně výbor kontroluje a hodnotí plnění rozhodnutí týkající se správních, finančních a programových otázek, vyjadřuje se k návrhu pracovního plánu a rozpočtu, posuzuje a vydává doporučení ke zlepšení činnosti sekretariátu UNEP a připravuje pro UNEA návrhy příslušných rozhodnutí.

Výbor byl ustaven v roce 1997 jako pomocný orgán Řídící rady. Výbor řídí pětičlenné Byro, které je voleno na dobu dvou let s přihlédnutím k zásadám rotace a spravedlivého zeměpisného zastoupení z členských států OSN.