Orgány Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států průmyslových haváriích

Hlavní orgány, které zajišťují fungování Úmluvy:
Konference smluvních stran

Je vrcholným orgánem Úmluvy, její zasedání se konají jednou za dva roky. Přijímá rozhodnutí nezbytná k řádnému plnění Úmluvy.

Byro Úmluvy

Byro ve spolupráci se sekretariátem:

  • plní úkoly, o němž rozhodlo zasedání Konference smluvních stran
  • zodpovídá za činnosti na podporu plnění Úmluvy
  • sleduje plnění programu práce
  • konzultuje s předsedy podřízených orgánů Úmluvy plnění jejich úkolů
  • připravuje zasedání Konference smluvních stran
  • je v pravidelném kontaktu s byry ostatních mezinárodních environmentálních smluv a Výboru pro politiku životního prostředí EHK OSN, spolupracuje s mezinárodními organizacemi, finančními institucemi a nevládními organizacemi.

Funkce byra je vymezena jednacím řádem Úmluvy. Předseda a členové byra jsou voleni na zasedání Konference smluvních stran. Byro se schází nejméně jednou ročně. Se souhlasem předsedy se mohou jeho jednání jako pozorovatelé účastnit zástupci členských zemí EHK OSN a mezinárodních organizací a institucí. Zástupcem ČR je Ing. Pavel Forint.

Pracovní skupina pro implementaci Úmluvy

Dle článku 23 Úmluvy se smluvní strany zavazují, že budou pravidelně podávat zprávu o plnění Úmluvy. Vypracováním souhrnné zprávy na základě dotazníků vyplněných smluvními stranami je pověřena Pracovní skupina pro implementaci (rozhodnutí 2000/2 Konference smluvních stran Úmluvy).

Ad hoc pracovní skupina pro vývoj Úmluvy

Byla zřízena rozhodnutím třetího zasedání Konference smluvních stran (rozhodnutí 2004/4) s cílem posoudit Přílohu I Úmluvy a navrhnout potřebné změny této přílohy.

Společná pracovní skupina pro vody a průmyslové havárie Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států a Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer
Podnět k jejímu založení dal seminář o prevenci průmyslových havárií a omezení jejích účinků na hraniční vody, který se uskutečnil ve dnech 7. – 9. května 1998 v Berlíně. Výsledky a doporučení semináře byly odsouhlaseny zasedáními smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států a Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer a strany obou těchto Úmluv byly požádány o jejich implementaci. Na jejím řízení se podílí zástupci obou Úmluv. Hlavním úkolem skupiny je přispívat k zlepšování prevence havarijního průmyslového znečištění vod. Zástupcem ČR ve skupině je Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.