Orgány Stockholmské úmluvy

Konference smluvních stran (COP) složená ze zástupců jednotlivých vlád, které ratifikovaly Úmluvu či k ní přistoupily, je rozhodovacím orgánem Úmluvy. Na konferencích smluvních stran, které se konají zpravidla jednou za 2 roky, jsou přijímána rozhodnutí ovlivňující fungování Úmluvy a určující její další směřování.

Byro - Konference smluvních stran zvolí svého prezidenta a 9 viceprezidentů, kteří tvoři byro COP. Byro zajišťuje tok informací mezi sekretariátem Úmluvy a regiony OSN na COP i v dvouletém intervalu mezi COP. Prezident vede zasedání konference smluvních stran. Viceprezidenti pomáhají prezidentovi s vedením COP a spolupracují se sekretariátem Úmluvy při přípravách COP. Prezident začíná vykonávat svou funkci okamžitě po zvolení. Mandát viceprezidentů začíná po ukončení COP, na které jsou zvoleni. Tím je zajištěno, že se mohou plně podílet na přípravách nacházející COP.

Česká republika reprezentuje region střední a východní Evropy v byru Úmluvy od roku 2007. Viceprezidentkou 3. zasedání konference smluvních stran (květen 2007- květen 2009) byla Ing. Kateřina Šebková, PhD., vedoucí oddělení prevence rizik a chemické bezpečnosti MŽP. Viceprezidentem 4. zasedání konference smluvních stran (květen 2009- květen 2011) je Ing. Karel Bláha, CSc., náměstek ministra – ředitel sekce technické ochrany životního prostředí.

Sekretariát Úmluvy plní úkoly stanovené Úmluvou a rozhodnutími smluvních stran přijatými na COP. Podporuje smluvní strany při plnění Úmluvy, připravuje konference smluvních stran a podpůrných orgánů. Zajišťuje spolupráci se sekretariáty ostatních relevantních mezinárodních organizací a smluv.

Výbor pro hodnocení perzistentních organických polutantů (POP Review Committee, POPRC) - Výbor je podpůrným orgánem Stockholmské úmluvy. Přezkoumává návrhy smluvních stran na zařazení látek do příloh A, B nebo C Úmluvy a připravuje podklady pro rozhodování smluvních stran o zařazení dalších látek do příloh v souladu s čl. 8 Úmluvy. Výbor je tvořen 31 experty, kteří jsou nominováni vládami a jmenováni konferenci smluvních stran na čtyřleté období.
Česká republika reprezentuje region střední a východní Evropy v POPRC od roku 2005. Členem je Prof. Dr. Ivan Holoubek, ředitel Národního POPs centra.