Orgány Smlouvy o Antarktidě

Hlavním orgánem Smlouvy o Antarktidě je Konzultativní zasedání Smlouvy o Antarktidě (Antarctic Treaty Consultative Meeting, ATCM). Schází se zpravidla jednou ročně a je pořádáno konzultativní smluvní stranou, na niž přichází řada obvykle na základě principu rotace podle názvu zemí v anglické abecedě, ve spolupráci se sekretariátem Smlouvy o Antarktidě. Cílem Konzultativního zasedání je v souladu s čl. IX Smlouvy o Antarktidě výměna informací, konzultace otázek společného zájmu ve vztahu k Antarktidě a formulace, posouzení a doporučení opatření, která jsou předkládány vládám konzultativních smluvních stran na podporu principů a cílů Smlouvy o Antarktidě.

ATCM přijímá následující právní akty:
  • opatření (tj. ustanovení, která se stávají právně závaznými po jejich schválení všemi konzultativními smluvními stranami či po uplynutí určité lhůty, jak je stanoveno příslušnými stanoveními Madridského protokolu a jeho příloh),
  • rozhodnutí (upravující vnitřní organizační záležitosti, která jsou obvykle účinná okamžikem přijetí)
  • a rezoluce (deklaratorní povahy).

Výbor pro ochranu životního prostředí (Committee for Environmental Protection, CEP) je poradním orgánem ATCM. Schází se obvykle souběžně se zasedáními ATCM, aby se zabýval záležitostmi ve vztahu k ochraně životního prostředí. V tomto smyslu také připravuje návrhy právních aktů k předmětné problematice předkládané následně k přijetí na ATCM.

Kromě řádných zasedání ATCM a CEP mohou konzultativní smluvní strany také svolat zvláštní konzultativní zasedání a zasedání expertů za účelem projednání specifických otázek.